γραπτώς. ‒ Ψήφισα υπέρ, διότι θεωρώ ότι πρέπει να παρέχεται πρόσθετη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση προς τους εργαζομένους που υφίστανται τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου.