Κατά το ελληνικό Σύνταγμα, η χορήγηση αδειών περιεχομένου σε τηλεοπτικούς σταθμούς γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων από ανεξάρτητη αρχή, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), και όχι από την κυβέρνηση. Η ελληνική κυβέρνηση, επικαλούμενη κατάσταση ανάγκης, που η ίδια προκάλεσε, καθώς έπαυσε τα μέλη του ΕΣΡ αυθαιρέτως, του οποίου η θητεία παραμένει, έως ότου αυξημένη κοινοβουλευτική πλειοψηφία ορίσει την επόμενη αρχή, διενήργησε η ίδια τη διαδικασία χορήγησης αδειών, στην οποία έθετε ως μόνο κριτήριο το οικονομικό, αγνοώντας το συνολικό επιχειρηματικό σχέδιο των προς εξέταση υποψηφιοτήτων.

Όπως έχει απαντήσει προηγουμένως η Επιτροπή, οι σχετικές διαδικασίες δεν είναι εναρμονισμένες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ εκκρεμούν στα ελληνικά δικαστήρια δικαστικές υποθέσεις κατά της διαδικασίας δημοπράτησης, σχετικά με τη συμμόρφωσή της με το ελληνικό Σύνταγμα και το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Ερωτάται η Επιτροπή:

— Ποια θα είναι η αντίδρασή της και σε ποιο χρόνο, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο, θα διακοπεί η λειτουργία των τηλεοπτικών σταθμών που δεν έχουν λάβει άδεια εντός 90 ημερών από την ανακοίνωση της απόφασης, πράγμα που μπορεί να καταστήσει άνευ αντικειμένου και τις αιτήσεις αναστολής των εν λειτουργία καναλιών;
— Ποιες είναι οι κινήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να καλυφθούν τα κενά και οι αδυναμίες στο ενωσιακό δίκαιο και ποιο το σχετικό χρονοδιάγραμμα;