ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργό Εσωτερικών κ. Ιωάννη Ραγκούση

Θέμα: Καταγραφή της Δημόσιας Περιουσίας

Το ζήτημα της καταγραφής της περιουσίας του Ελληνικού κράτους είναι χρόνιο ωστόσο το θέμα αποκτά αυξημένη βαρύτητα τους τελευταίους μήνες καθώς προκύπτει, λόγω της οικονομικής συγκυρίας, άμεση ανάγκη για την εκμετάλλευσή της. Ο ειδικός χαρακτήρας της οικονομικής κατάστασης που η χώρα μας βιώνει, μας οδηγεί στην ανάγκη για την εκπόνηση συγκεκριμένου πλάνου και χρονοδιαγράμματος οικονομικών αποδόσεων της εκμεταλλεύσιμης δημόσιας περιουσίας. Ωστόσο κάθε προσπάθεια εκπόνησης τέτοιου πλάνου είναι άνευ ουσίας όσο δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ποια είναι αυτή η περιουσία και σε ποιο βαθμό είναι εκμεταλλεύσιμη.
Ο πρόεδρος του ΙΣΤΑΜΕ δήλωσε στη κρατική τηλεόραση στις 15/2/2011 ότι το 40% της ελληνικής δημόσιας περιουσίας είναι καταπατημένη. Σημειώνεται ότι περίπου το 20% αυτής της περιουσίας είναι μεν προσδιορισμένη αλλά δεν υπάρχουν για την ώρα επαρκή στοιχεία που να πιστοποιούν ότι ιδιοκτήτης είναι το ελληνικό δημόσιο. Επιπρόσθετα, γνωρίζουμε ότι ένα μεγάλο μέρος της ήδη καταγεγραμμένης περιουσίας του ελληνικού κράτους δεν αξιοποιείται με αντικειμενικά παραγωγικό τρόπο.
Έχοντας υπόψη ότι η ανάγκη άμεσης αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας προϋποθέτει την ex ante καταγραφή της, ο Υπουργός ερωτάται:

(1) Έχει το δημόσιο πλήρη εικόνα για το ποια και πόση είναι η ακίνητη περιουσία που του ανήκει (συμπεριλαμβανομένης της περιουσίας των δημοσίων Ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων);
(2) Έχει γίνει καταγραφή της δημόσιας περιουσίας που είναι δυνητικά άμεσα αξιοποιήσιμη προκειμένου το ελληνικό δημόσιο να τη χρησιμοποιήσει για την εξυπηρέτηση των αναγκών του έτσι ώστε να μειωθεί η ανάγκη να ενοικιάζει μη-δημόσια γη και κτήρια από ιδιώτες;
(3) Με ποιο τρόπο το ελληνικό δημόσιο σκοπεύει να κινηθεί προκειμένου να διεκδικήσει και να επιτύχει άμεσα την επιστροφή και εκμετάλλευση της εκτιμώμενης κατά 40% καταπατημένης περιουσίας του;
(4) Έχει εξουσιοδοτήσει το ελληνικό δημόσιο κάποια σχετική υπηρεσία του για την συλλογή των επαρκών στοιχείων που απαιτούνται προκειμένου να πιστοποιηθεί η κυριότητά του σε περιουσιακά στοιχεία που ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι του ανήκουν, ωστόσο δεν εκμεταλλεύεται;
(5) Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της καταγραφής της δημόσιας περιουσίας στο σύνολό της προκειμένου να δρομολογηθεί άμεσα το πλάνο εκμετάλλευσή της;

Η ερωτώσα βουλευτής

Εύα-Ευδοξία Καϊλή