Καθώς η πανδημία COVID-19 συνεχίζει να επηρεάζει σημαντικά τον κλάδο του τουρισμού, των ταξιδιών και των μεταφορών, η οικονομική επιβίωση των πλέον ευάλωτων συμφεροντούχων έχει καταστεί βασικό στοιχείο για τη διατήρηση, τη διαφύλαξη και την αναζωογόνηση του υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος των καταναλωτών και των πολιτών στην ΕΕ. Ωστόσο, ορισμένα καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων ευνοούν σαφώς τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό φαίνεται να προσκρούει στην πολιτική της ΕΕ για τη στήριξη κυρίως των ΜΜΕ, όπως πράττουν πολλά άλλα καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων.

1. Γιατί η Επιτροπή εστιάζει στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις κατά την εφαρμογή του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις;

2. Οι κρατικές ενισχύσεις, με τη μορφή χρηματοδοτικών εισφορών σε μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, μπορούν να στρεβλώσουν τους ίσους όρους ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά και να αποβούν επιζήμιες για την ευημερία των καταναλωτών. Με βάση τα ανωτέρω, πώς σχεδιάζει η Επιτροπή να αναλύσει τις επιπτώσεις της COVID-19 σε εταιρείες με έδρα στην ΕΕ, όπως η Ellinair, και να αποτρέψει την εμφάνιση αποκλίσεων λόγω των διαφορετικών εθνικών κριτηρίων;

3. Η περιφερειακή αεροπορική εταιρεία Ellinair υπέβαλε αίτηση για κρατική ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 2 στοιχείο β) ΣΛΕΕ, το οποίο επιτρέπει τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων «για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα» – εν προκειμένω από την κρίση COVID-19. Δεδομένης της κρίσιμης κατάστασης της εταιρείας, αλλά και της σημασίας της για την εθνική οικονομία της Ελλάδας και για την τοπική οικονομία της Μακεδονίας, προτίθεται η Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να επισπευσθεί η διαδικασία έγκρισης;


Απάντηση της εκτελεστικής αντιπροέδρου κ. Vestager
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-003574/2021

1. Το προσωρινό πλαίσιο θεσπίστηκε για να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν την πλήρη ευελιξία που προβλέπεται δυνάμει των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις για τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της έξαρσης του κορονοϊού και επιτρέπει τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων («ΜΜΕ») και των μεγάλων επιχειρήσεων. Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν γενικά μεγαλύτερη ικανότητα να απορροφήσουν τον αρνητικό αντίκτυπο της έξαρσης της νόσου και η στήριξη προς αυτές μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερες στρεβλώσεις. Ως εκ τούτου, το προσωρινό πλαίσιο περιέχει κανόνες πιο γενναιόδωρους για τις μικρότερες επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, οι απαιτήσεις επιλεξιμότητας είναι πιο ευέλικτες για τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις, οι ασφάλειες των εγγυήσεων για τις ΜΜΕ είναι χαμηλότερες από ό, τι για τις μεγάλες επιχειρήσεις και τα επιτόκια για δάνεια προς τις ΜΜΕ είναι χαμηλότερα απ’ ό, τι για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

2. Ενόψει των εξαιρετικών προκλήσεων με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες πολλές επιχειρήσεις, οι κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις προσφέρουν στα κράτη μέλη ευρύ φάσμα δυνατοτήτων για την παροχή της αναγκαίας στήριξης. Οι δυνατότητες αυτές περιλαμβάνουν μέτρα για τη διασφάλιση της ρευστότητας και της πρόσβασης σε χρηματοδότηση(1), καθώς και την αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από την έξαρση της νόσου (σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 2 στοιχείο β)της ΣΛΕΕ)(2). Αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών να αποφασίζουν τον τρόπο διάθεσης του πεπερασμένου εθνικού προϋπολογισμού τους για τη στήριξη της οικονομίας τους και των οντοτήτων που πλήττονται περισσότερο από την τρέχουσα κατάσταση. Ο ρόλος της Επιτροπής είναι να ελέγχει τα εθνικά μέτρα υπό το πρίσμα των κανόνων ανταγωνισμού της Συνθήκης.

3. Η Επιτροπή βρίσκεται επί του παρόντος σε επαφή με τις ελληνικές αρχές σχετικά με τη σχεδιαζόμενη στήριξη προς την Ellinair με σκοπό την ολοκλήρωση της διαδικασίας κοινοποίησης το συντομότερο δυνατόν. Η Επιτροπή αντιμετωπίζει την υπόθεση αυτή, όπως όλες τις κοινοποιήσεις που σχετίζονται με τη νόσο COVID-19, κατά προτεραιότητα, αλλά η ταχύτητα της αξιολόγησης εξαρτάται επίσης από την πολυπλοκότητα της υπόθεσης και τις πληροφορίες που παρέχει το κράτος μέλος.
(1) Δυνάμει του προσωρινού πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19.
(2) Όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή μέτρων ανακεφαλαιοποίησης, η Επιτροπή μπορεί να την επιτρέψει υπό τον όρο ότι ο δικαιούχος συμφωνεί σε αντισταθμιστικά μέτρα που περιορίζουν τις αντιανταγωνιστικές επιπτώσεις της ενίσχυσης.