Ο Έλληνας νομοθέτης (άρθρο τρίτο του Ν. 4367/2016) όρισε ότι μόνο τέσσερις (4) τηλεοπτικές άδειες εθνικής εμβέλειας μπορούν να χορηγηθούν σε ιδιώτες στην Ελλάδα και, μάλιστα, κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας. Πέραν μιας αόριστης αναφοράς στο άρθρο 15 παρ. 2 του ελληνικού Συντάγματος, ο παραπάνω περιορισμός έγινε πρωτίστως για λόγους αμιγώς οικονομικούς, όπως η κάλυψη του δημοσίου χρέους, και επιχειρήθηκε να τεκμηριωθεί σε μελέτη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας που, λαμβάνοντας υπόψη ασαφή δεδομένα μόνον της ελληνικής αγοράς, υιοθέτησε αναξιόπιστες αναλύσεις, όπως προκύπτει ιδίως από την από Απρίλιο 2016 νεώτερη ανεξάρτητη μελέτη του Director of Computing MIT Media Lab κ. Μ. Μπλέτσα (http://www.skai.gr/files/1/PDF/medialab.pdf) και από την από 20.04.2016 βεβαίωση του διαχειριστή του ψηφιακού φάσματος (DIGEA — ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΕ) ότι, σήμερα, στην Ελλάδα, είναι τεχνικώς δυνατή η μετάδοση δεκαέξι (16) προγραμμάτων εθνικής εμβέλειας.

Ερωτάται, λοιπόν, η Επιτροπή:
1.     Είναι ο παραπάνω περιορισμός του αριθμού των τηλεοπτικών αδειών σύμφωνος με το δίκαιο της Ένωσης, δεδομένου ότι η θέση της εκπομπής τηλεοπτικών μηνυμάτων υπό καθεστώς προηγούμενης άδειας συνιστά περιορισμό της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών;
2.     Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει, καθώς η Ελληνική Κυβέρνηση έχει εκκινήσει την πλειοδοτική δημοπρασία χορήγησης των παραπάνω αδειών, παρακάμπτοντας, μάλιστα, την απαίτηση και του ελληνικού Συντάγματος, η σχετική αρμοδιότητα να ανατίθεται σε ανεξάρτητη αρχή;

Απάντηση του κ. Oettinger εξ ονόματος της Επιτροπής

Οι διαδικασίες για τη χορήγηση αδειών περιεχομένου σε τηλεοπτικούς σταθμούς δεν έχουν εναρμονιστεί σε επίπεδο ΕΕ. Τα κράτη μέλη δύνανται να εφαρμόζουν καθεστώτα αδειοδότησης περιεχομένου σύμφωνα με εσωτερικές διατάξεις εφόσον αυτές συμμορφώνονται με το δίκαιο της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών και εγκατάστασης, που προβλέπονται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Επιτροπή έχει λάβει καταγγελία σχετικά με το ζήτημα των αδειών περιεχομένου στην Ελλάδα και είναι ενήμερη για την έναρξη της σχετικής πλειοδοτικής διαδικασίας υποβολής προσφορών. Η Επιτροπή εξετάζει το ζήτημα. Εξ όσων γνωρίζει η Επιτροπή, εκκρεμούν ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων δικαστικές υποθέσεις σχετικά με τη διαδικασία δημόσιας πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την αδειοδότηση των παρόχων περιεχομένου στην Ελλάδα.