Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002673/2021
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Christian Ehler (PPE), Sabine Verheyen (PPE), Maria da Graça Carvalho (PPE), Ivan Štefanec (PPE), Iuliu Winkler (PPE), François-Xavier Bellamy (PPE), Peter Pollák (PPE), Franc Bogovič (PPE), Sven Schulze (PPE), Tomasz Frankowski (PPE), Pernille Weiss (PPE), Theodoros Zagorakis (PPE), Andrius Kubilius (PPE), Pilar del Castillo Vera (PPE), Henna Virkkunen (PPE), Ioan-Rareş Bogdan (PPE), Eva Kaili (S&D), Ibán García Del Blanco (S&D), Lina Gálvez Muñoz (S&D), Klemen Grošelj (Renew), Andrus Ansip (Renew), Ivars Ijabs (Renew), Elżbieta Kruk (ECR), Dace Melbārde (ECR), Cyrus Engerer (S&D), Angelika Niebler (PPE)

Το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα μέσα ενημέρωσης και τον οπτικοακουστικό τομέα (MAAP) προορίζεται να χρησιμεύσει ως στρατηγική για τον οπτικοακουστικό τομέα της ΕΕ και για να στηρίξει την ανάκαμψή του από την πανδημία COVID-19. Ωστόσο, δίνει επίσης μεγάλη έμφαση σε ad hoc χρηματοδοτικά μέσα και πρωτοβουλίες που υπονομεύουν τις θεμελιώδεις αρχές του τομέα, την εδαφικότητα και την αποκλειστικότητα.

Η πανδημία έχει προκαλέσει έλλειψη ρευστότητας σε πολλές εταιρείες και επαγγελματίες στον τομέα, υπονομεύοντας την ικανότητά τους να αναπτύσσουν έργα, να διατηρούν επιχειρηματική δραστηριότητα και να συνεχίζουν να παρέχουν απασχόληση. Τα χρηματοδοτικά μέσα του MAAP, ιδίως το Media Invest, παρέχουν περιορισμένες λύσεις μόνο για συγκεκριμένα τμήματα του τομέα και δεν μπορούν να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες ενός κλάδου που αποτελείται κυρίως από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα ταμειακών ροών. Η χρηματοδοτική στήριξη είναι ζωτικής σημασίας και οι επενδύσεις στον τομέα πρέπει να στηρίζουν ένα ολιστικό όραμα.

Έχει εξετάσει η Επιτροπή το ενδεχόμενο να υιοθετήσει εναλλακτικές πολιτικές για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στον τομέα, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών κινήτρων, και να παράσχει ρευστότητα χωρίς αύξηση του χρέους;