Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002673/2021
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Christian Ehler (PPE), Sabine Verheyen (PPE), Maria da Graça Carvalho (PPE), Ivan Štefanec (PPE), Iuliu Winkler (PPE), François-Xavier Bellamy (PPE), Peter Pollák (PPE), Franc Bogovič (PPE), Sven Schulze (PPE), Tomasz Frankowski (PPE), Pernille Weiss (PPE), Theodoros Zagorakis (PPE), Andrius Kubilius (PPE), Pilar del Castillo Vera (PPE), Henna Virkkunen (PPE), Ioan-Rareş Bogdan (PPE), Eva Kaili (S&D), Ibán García Del Blanco (S&D), Lina Gálvez Muñoz (S&D), Klemen Grošelj (Renew), Andrus Ansip (Renew), Ivars Ijabs (Renew), Elżbieta Kruk (ECR), Dace Melbārde (ECR), Cyrus Engerer (S&D), Angelika Niebler (PPE)

Το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα μέσα ενημέρωσης και τον οπτικοακουστικό τομέα (MAAP) προορίζεται να χρησιμεύσει ως στρατηγική για τον οπτικοακουστικό τομέα της ΕΕ και για να στηρίξει την ανάκαμψή του από την πανδημία COVID-19. Ωστόσο, δίνει επίσης μεγάλη έμφαση σε ad hoc χρηματοδοτικά μέσα και πρωτοβουλίες που υπονομεύουν τις θεμελιώδεις αρχές του τομέα, την εδαφικότητα και την αποκλειστικότητα.

Η πανδημία έχει προκαλέσει έλλειψη ρευστότητας σε πολλές εταιρείες και επαγγελματίες στον τομέα, υπονομεύοντας την ικανότητά τους να αναπτύσσουν έργα, να διατηρούν επιχειρηματική δραστηριότητα και να συνεχίζουν να παρέχουν απασχόληση. Τα χρηματοδοτικά μέσα του MAAP, ιδίως το Media Invest, παρέχουν περιορισμένες λύσεις μόνο για συγκεκριμένα τμήματα του τομέα και δεν μπορούν να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες ενός κλάδου που αποτελείται κυρίως από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα ταμειακών ροών. Η χρηματοδοτική στήριξη είναι ζωτικής σημασίας και οι επενδύσεις στον τομέα πρέπει να στηρίζουν ένα ολιστικό όραμα.

Έχει εξετάσει η Επιτροπή το ενδεχόμενο να υιοθετήσει εναλλακτικές πολιτικές για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στον τομέα, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών κινήτρων, και να παράσχει ρευστότητα χωρίς αύξηση του χρέους;


Απάντηση του κ. Breton
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-002674/2021

Φιλοδοξία του σχεδίου δράσης για τα μέσα ενημέρωσης και τον οπτικοακουστικό τομέα είναι η επιτάχυνση της ανάκαμψης, του μετασχηματισμού και της ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού κλάδου των μέσων ενημέρωσης. Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, είναι καίριας σημασίας για τον τομέα των μέσων ενημέρωσης η από κοινού δράση για την ψηφιοποίηση και τις ευκαιρίες που προσφέρει.

Η ψηφιοποίηση του τομέα των μέσων ενημέρωσης, εκτός από τα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιεί, αξιοποιεί επίσης τις δυνατότητες που προσφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός για τη συνεργασία και την ανταλλαγή δεδομένων εντός του κλάδου, καθιστώντας δυνατή την καινοτομία στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, την ανταλλαγή δεδομένων και μεταδεδομένων ακροαματικότητας ή περιεχομένου και τη δυνατότητα περαιτέρω στόχευσης και εξατομικευμένου περιεχομένου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η Ευρώπη θα μπορούσε να γίνει πιο ανταγωνιστική, διασφαλίζοντας παράλληλα τον πλήρη σεβασμό της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή προτίθεται να χρηματοδοτήσει τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων που θα παρέχει το τεχνικό πλαίσιο και θα υποστηρίζει τη δημιουργία ενός μηχανισμού διακυβέρνησης που θα επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων με αξιόπιστο τρόπο. Η Επιτροπή ενέκρινε επίσης πρόταση πράξης για τη διακυβέρνηση των δεδομένων(1), η οποία αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ τομέων και κρατών μελών.

Η πρωτοβουλία του χώρου δεδομένων για τα μέσα ενημέρωσης, η οποία χρηματοδοτείται από τα προγράμματα «Ορίζων Ευρώπη» και «Ψηφιακή Ευρώπη», θα επικεντρωθεί στους ευρωπαϊκούς εκδοτικούς οίκους, στους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, στις πλατφόρμες μετάδοσης συνεχούς ροής και σε άλλες εταιρείες μέσων ενημέρωσης και παρόχους τεχνολογίας της Ευρώπης για τη δημιουργία ενός χώρου δεδομένων που θα μπορούσε να στηρίξει τις δραστηριότητές τους.

Το σχέδιο δράσης για τα μέσα ενημέρωσης και τον οπτικοακουστικό τομέα καθορίζει επίσης περαιτέρω πρωτοβουλίες για την προώθηση της εγκαθίδρυσης της ψηφιακής τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης της δρομολόγησης του εργαστηρίου για τα μέσα εικονικής πραγματικότητας, την προώθηση ενός ευρωπαϊκού κλαδικού συνασπισμού εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας και τη στήριξη νεοφυών και επεκτεινόμενων επιχειρήσεων μέσω ενός εργαστηρίου δημιουργικής καινοτομίας.
(1) COM(2020)767