Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-007022/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Radka Maxová (Renew), Alexis Georgoulis (The Left), Chiara Gemma (NI), Marianne Vind (S&D), Kateřina Konečná (The Left), Milan Brglez (S&D), Josianne Cutajar (S&D), Ivan Štefanec (PPE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Aušra Maldeikienė (PPE), Ádám Kósa (PPE), Atidzhe Alieva-Veli (Renew), José Gusmão (The Left), Marisa Matias (The Left), Isabel Carvalhais (S&D), Dragoș Pîslaru (Renew), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Alex Agius Saliba (S&D), Tanja Fajon (S&D), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Pascal Durand (Renew), Jarosław Duda (PPE), Samira Rafaela (Renew), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Younous Omarjee (The Left), Eva Kaili (S&D), Stelios Kympouropoulos (PPE), Ibán García Del Blanco (S&D), Cindy Franssen (PPE), Benoît Lutgen (PPE), Estrella Durá Ferrandis (S&D), Mónica Silvana González (S&D), Alicia Homs Ginel (S&D), Maria Walsh (PPE)

Το 2015, η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία εξέφρασε την ανησυχία της για το γεγονός ότι τα Ευρωπαϊκά Σχολεία δεν προέβησαν στις αναγκαίες προσαρμογές για τα παιδιά με αναπηρίες ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και ότι αυτό δεν συνάδει με τη ρήτρα μη απόρριψης(1). Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής έθεσε επίσης το ζήτημα αυτό στις 26 Ιανουαρίου 2016(2).

Σε κοινή έκθεση του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία και του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων(3), επισημάνθηκε ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ παρέχουν στους υπαλλήλους τους συγχρηματοδότηση για την εγγραφή παιδιών με αναπηρίες σε ιδιωτικά σχολεία. Στην περίπτωση της Επιτροπής, η εν λόγω συγχρηματοδότηση αυξήθηκε από 80 % σε 100 %, αντί να επενδυθεί στην ένταξη των παιδιών με αναπηρίες στα Ευρωπαϊκά Σχολεία.

1. Ποια είναι η τρέχουσα πολιτική του συστήματος των Ευρωπαϊκών Σχολείων για την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες και ποια είναι η βάση της;

2. Ποιος είναι ο ετήσιος προϋπολογισμός που δαπανάται από την Επιτροπή για τη στήριξη της μάθησης για παιδιά με αναπηρίες στο πλαίσιο του συστήματος των Ευρωπαϊκών Σχολείων σε σύγκριση με τον ετήσιο προϋπολογισμό που δαπανάται για αμοιβές που καταβάλλονται για παιδιά με αναπηρίες που δεν έγιναν δεκτά ή αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα Ευρωπαϊκά Σχολεία για σπουδές σε ιδιωτικά σχολεία;
(1) Παράγραφοι 84 και 85, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fCO%2f1&Lang=en
(2) https://www.ombudsman.europa.eu/el/case/en/48406
(3) https://www.hrw.org/report/2018/12/04/sink-or-swim/barriers-children-disabilities-european-school-system