Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-007022/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Radka Maxová (Renew), Alexis Georgoulis (The Left), Chiara Gemma (NI), Marianne Vind (S&D), Kateřina Konečná (The Left), Milan Brglez (S&D), Josianne Cutajar (S&D), Ivan Štefanec (PPE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Aušra Maldeikienė (PPE), Ádám Kósa (PPE), Atidzhe Alieva-Veli (Renew), José Gusmão (The Left), Marisa Matias (The Left), Isabel Carvalhais (S&D), Dragoș Pîslaru (Renew), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Alex Agius Saliba (S&D), Tanja Fajon (S&D), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Pascal Durand (Renew), Jarosław Duda (PPE), Samira Rafaela (Renew), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Younous Omarjee (The Left), Eva Kaili (S&D), Stelios Kympouropoulos (PPE), Ibán García Del Blanco (S&D), Cindy Franssen (PPE), Benoît Lutgen (PPE), Estrella Durá Ferrandis (S&D), Mónica Silvana González (S&D), Alicia Homs Ginel (S&D), Maria Walsh (PPE)

Το 2015, η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία εξέφρασε την ανησυχία της για το γεγονός ότι τα Ευρωπαϊκά Σχολεία δεν προέβησαν στις αναγκαίες προσαρμογές για τα παιδιά με αναπηρίες ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και ότι αυτό δεν συνάδει με τη ρήτρα μη απόρριψης(1). Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής έθεσε επίσης το ζήτημα αυτό στις 26 Ιανουαρίου 2016(2).

Σε κοινή έκθεση του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία και του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων(3), επισημάνθηκε ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ παρέχουν στους υπαλλήλους τους συγχρηματοδότηση για την εγγραφή παιδιών με αναπηρίες σε ιδιωτικά σχολεία. Στην περίπτωση της Επιτροπής, η εν λόγω συγχρηματοδότηση αυξήθηκε από 80 % σε 100 %, αντί να επενδυθεί στην ένταξη των παιδιών με αναπηρίες στα Ευρωπαϊκά Σχολεία.

1. Ποια είναι η τρέχουσα πολιτική του συστήματος των Ευρωπαϊκών Σχολείων για την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες και ποια είναι η βάση της;

2. Ποιος είναι ο ετήσιος προϋπολογισμός που δαπανάται από την Επιτροπή για τη στήριξη της μάθησης για παιδιά με αναπηρίες στο πλαίσιο του συστήματος των Ευρωπαϊκών Σχολείων σε σύγκριση με τον ετήσιο προϋπολογισμό που δαπανάται για αμοιβές που καταβάλλονται για παιδιά με αναπηρίες που δεν έγιναν δεκτά ή αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα Ευρωπαϊκά Σχολεία για σπουδές σε ιδιωτικά σχολεία;
(1) Παράγραφοι 84 και 85, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fCO%2f1&Lang=en
(2) https://www.ombudsman.europa.eu/el/case/en/48406
(3) https://www.hrw.org/report/2018/12/04/sink-or-swim/barriers-children-disabilities-european-school-system


Απάντηση του κ. Hahn
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-007022/2020

Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία παρέχουν διάφορα είδη στήριξης σε όλους τους μαθητές που έχουν ανάγκη, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με αναπηρία. Η πολιτική για την παροχή ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής υποστήριξης στα Ευρωπαϊκά Σχολεία αποφεύγει την κατηγοριοποίηση των μαθητών με βάση την αναπηρία και θεσπίζει μέτρα που βασίζονται στις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών. Όποτε κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο, τα Ευρωπαϊκά Σχολεία συνεργάζονται με τους γονείς για να διασφαλίσουν την ομαλή και αποτελεσματική μετάβαση σε άλλες εκπαιδευτικές διαδρομές και συστήματα. Κατά το σχολικό έτος 2019/2020 όλες οι αποφάσεις για τη μεταφορά μαθητών σε άλλα καταλληλότερα σχολεία (45) ελήφθησαν είτε κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των σχολείων και των γονέων (16) είτε μόνο με απόφαση των γονέων (29). Όλοι οι μαθητές που υπέβαλαν αίτηση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020/2021 έγιναν δεκτοί.

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η εκπαιδευτική πολιτική των Ευρωπαϊκών Σχολείων καθορίζεται από το Ανώτατο Συμβούλιο, στο οποίο εκπροσωπούνται όλα τα κράτη μέλη, ενώ η Επιτροπή διαθέτει μία ψήφο.

Το 2019 το ποσό που δαπανήθηκε για την εκπαιδευτική στήριξη των Ευρωπαϊκών Σχολείων ήταν 14 961 019 EUR. Κατά το σχολικό έτος 2019/2020, από το σύνολο των 27 841 εγγεγραμμένων μαθητών, 9 499 μαθητές έλαβαν εκπαιδευτική στήριξη.

Για το σχολικό έτος 2019/2020 η Επιτροπή κατέβαλε σε 162 σε μεμονωμένες περιπτώσεις 2,9 εκατ. EUR για σχολικά έξοδα (συμπεριλαμβανομένης της εκπαιδευτικής στήριξης) εκτός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Επιπλέον, επί του παρόντος 297 παιδιά (ηλικίας 4 έως 18 ετών) λαμβάνουν διπλό επίδομα συντηρούμενου τέκνου ύψους 842,48 EUR μηνιαίως.

Δεν είναι δυνατή η σύγκριση των αντίστοιχων δαπανών, καθώς οι δαπάνες για την εκπαιδευτική στήριξη στο πλαίσιο του συστήματος των Ευρωπαϊκών Σχολείων καλύπτουν όλα τα εγγεγραμμένα παιδιά (τα οποία καλύπτονται κυρίως από τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ευρωπαϊκά Σχολεία), ενώ οι δαπάνες για άλλες ενισχύσεις αφορούν μόνο τα παιδιά του προσωπικού της Επιτροπής.