Οι ονομασίες των προϊόντων που παράγονται στην ΕΕ με τρόπο που συνάδει πλήρως με τα ενωσιακά πρότυπα και διανέμονται ως πιστοποιημένα προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) πρέπει να προστατεύονται αποτελεσματικά από την παραποίηση προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η ασφάλεια για τους καταναλωτές.

Οι ελιές Καλαμών είναι μια ποικιλία ελιάς που παράγεται στην Ελλάδα, στην περιφέρεια της Μεσσηνίας, και πωλείται με την ονομασία ΠΟΠ «ελιές Καλαμάτας». Ωστόσο, κατά παράβαση του προαναφερθέντος συστήματος ποιότητας, η ονομασία «ελιές Καλαμάτας» χρησιμοποιείται ευρέως για προϊόντα που παράγονται σε άλλες χώρες, όπου τοπικές εταιρίες πωλούν τον όρο «ελιές Καλαμάτας» για ελιές που έχουν παραχθεί αλλού, όπως για παράδειγμα στην Αίγυπτο (1) , στη Νότια Αφρική (2) και στις ΗΠΑ (3) .

Κατά συνέπεια, τοποθετούνται στην αγορά με την ονομασία «ελιές Καλαμάτας» προϊόντα κατώτερης ποιότητας, με αποτέλεσμα να παραπλανούνται οι καταναλωτές ως προς τον πραγματικό τόπο παραγωγής τους.

Με βάση τα παραπάνω:

1. Διαθέτει η Επιτροπή τυχόν αποδείξεις για αυτές τις παραβάσεις και, αν όχι, σκοπεύει να πραγματοποιήσει σχετική έρευνα;

2. Με ποιον τρόπο προτίθεται να διασφαλίσει την αποτελεσματική προστασία των ελιών Καλαμάτας ως προϊόντος ΠΟΠ;

3. Πώς σχεδιάζει να προστατεύσει τα ευρωπαϊκά προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ (προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης) στο μέλλον;
(1) http://egyptgarden.com/kalamata-olives/
(2) https://www.woolworths.co.za/prod/Food/Food-Cupboard/Olives-Pickles/Olives/Kalamata-Olives-280g/_/A-6009173211378
(3) https://www.oncost.com/deli/olives/usa-black-kalamata-olive.html?___store=ar_ae&___from_store=ar_ae


Απάντηση του κ. Wojciechowski
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-004397/2020

Όσον αφορά το κατά πόσον συμμορφώνεται με το δίκαιο της Ένωσης η χρήση των ονομασιών «Καλαμάτα» για την περιγραφή των ελιών της ποικιλίας «Καλαμών» που δεν καλύπτονται από την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) «Ελιά Καλαμάτας», οι κυρίες και οι κύριοι βουλευτές καλούνται να ανατρέξουν στην απάντηση στη γραπτή ερώτηση E -000459/2017. Η χρήση της ονομασίας μιας ποικιλίας δεν παραβιάζει αυτοδικαίως την προστασία που περιβάλλει τις γεωγραφικές ενδείξεις (ΓΕ), είτε πρόκειται για ΠΟΠ είτε για ΠΓΕ (προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις).

Με την επιφύλαξη του ρόλου της Επιτροπής ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, πρωτίστως υπεύθυνες για την επιβολή των κανόνων για την προστασία των καταχωρισμένων ονομασιών στην αγορά είναι οι εθνικές αρχές. Αυτές υποχρεούνται να λαμβάνουν τα κατάλληλα διοικητικά και δικαστικά μέτρα για την πρόληψη ή την παύση της παράνομης χρήσης των γεωγραφικών ενδείξεων(1). Σε περίπτωση πιθανολογούμενης μη συμμόρφωσης σε άλλο κράτος μέλος, η οικεία αρμόδια αρχή μπορεί να γνωστοποιήσει την παραβίαση στην ομόλογη αρχή μέσω του συστήματος διοικητικής συνδρομής και συνεργασίας που έχει θεσπιστεί σε ολόκληρη την Ένωση, δίνοντάς της τη δυνατότητα να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Η Επιτροπή ελέγχει τα εθνικά συστήματα επιβολής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για τις γεωγραφικές ενδείξεις. Επιπλέον, σε περίπτωση συστημικής μη εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ σε κράτος μέλος, μπορεί να παρέμβει η ίδια η Επιτροπή.

Όπως προαναφέρθηκε, η Επιτροπή επισημαίνει ότι «Καλαμών» είναι η ονομασία της ποικιλίας ελιάς και όχι η καταχωρισμένη ονομασία ΠΟΠ.

Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να ενισχύσει το νομοθετικό πλαίσιο για τις γεωγραφικές ενδείξεις στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»(2) και επί του παρόντος επεξεργάζεται εναλλακτικές λύσεις για την υλοποίηση αυτής της δέσμευσης.
(1) Άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, ΕΕ L 343, σ. 1.
(2) «Από το αγρόκτημα στο πιάτο — Μια στρατηγική για ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων», 20.5.2020, COM(2020) 381 final, παράγραφος 2.3, σ. 14.