Κατά τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ελλάδας και των Θεσμών συζητήθηκε έντονα εάν πράγματι η παραμονή της χώρας στην ευρωζώνη ήταν το μοναδικό σχέδιο ή αν υπήρχε και κάποιο σχέδιο Β.

Αποδεικνύεται, τόσο από τις δημόσιες δηλώσεις υπουργών του Eurogroup (όπως του κ. Βαρουφάκη και του κ. Σόιμπλε), όσο και από πλήθος παρεμβάσεων θεσμικών οικονομολόγων και think-tanks, όπως το Ifo στη Γερμανία, ότι το σχέδιο Β ήταν ένα ώριμο πλάνο που κατατέθηκε στις διαπραγματεύσεις ως εφικτό εναλλακτικό ενδεχόμενο.

Προκύπτει επίσης, όμως, ότι η προετοιμασία αυτού το σχεδίου λειτούργησε ως παράθυρο ευκαιρίας για τους εμπλεκόμενους Υπουργούς Οικονομικών Σόιμπλε και Βαρουφάκη να ταυτιστούν με ένα πλάνο που εξυπηρετούσε μόνο την προσωπική τους προβολή και όχι τους στόχους της ΕΕ, πράγμα που δείχνει πόσο αδύναμη μπορεί να γίνει η δομή της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, από τις προσωπικές φιλοδοξίες ορισμένων.
Ερωτάται η Επιτροπή:
— Υπήρξε πράγματι στις διαπραγματεύσεις η επιλογή ενός σχεδίου Β για την έξοδο της Ελλάδας από την ΕΕ;
— Ένα σχέδιο Β που προετοιμάζει την έξοδο μίας χώρας από την Ευρωζώνη μπορεί να θεωρείται συμβατό με τις συνθήκες της ΕΕ;
— Πώς προσλαμβάνει η Επιτροπή τους κινδύνους που δημιουργούνται στη διαδικασία της οικονομικής διακυβέρνησης από τις προσωπικές ατζέντες πολιτικών;

Απάντηση του Aντιπροέδρου Dombrovskis εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή παραπέμπει την κα βουλευτή στην απάντησή της στη γραπτή ερώτηση E-011834/2015(1).

Η Επιτροπή θα ήθελε επίσης να επισημάνει ότι οι μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν ενισχύσει σημαντικά την οικονομική διακυβέρνηση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ). Οι εργασίες πρέπει να συνεχιστούν, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Σε αυτό το πλαίσιο, η στρατηγική «Έκθεση των πέντε Προέδρων» σχετικά με την ολοκλήρωση της ΟΝΕ, η οποία δημοσιεύθηκε στις 22 Ιουνίου 2015, πρότεινε ξεκάθαρες ιδέες και ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των διαφόρων δράσεων. Η ενίσχυση της νομιμότητας και της λογοδοσίας έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει θεμελιώδη σημασία για τις εν λόγω εργασίες.

Την 1η Ιουλίου 2015, η Επιτροπή δρομολόγησε συγκεκριμένες εργασίες παρακολούθησης (βλέπε δελτίο Τύπου IP/15/5294) και, στις 21 Οκτωβρίου 2015(2), παρουσίασε μια πρώτη σειρά προτάσεων. Στο εξής, η Επιτροπή θα φροντίσει ώστε η διαδικασία να είναι όσο το δυνατόν πιο συμμετοχική και να λαμβάνει υπόψη τα σχόλια και τις παρατηρήσεις που υποβάλλουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.

(1) http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/parliamentary-questions.html
(2) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5874_en.htm