Στις 20 Ιουλίου 2022 η Επιτροπή ανακοίνωσε πρόταση για νομοθεσία έκτακτης ανάγκης που θέτει εθελοντικό στόχο μείωσης της χρήσης φυσικού αερίου κατά 15 % για τα κράτη μέλη, με τη δυνατότητα μετατροπής του σε υποχρεωτικό στόχο σε περίπτωση «σημαντικού κινδύνου σοβαρής έλλειψης φυσικού αερίου».

Για να λειτουργήσει ένα τέτοιο σχέδιο, είναι ζωτικής σημασίας τα κράτη μέλη να επιδείξουν ενότητα και συντονισμό όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας και την από κοινού χρήση της. Ωστόσο, είναι σημαντικό να βρεθεί επίσης μια λύση που να διασφαλίζει ότι ο επιμερισμός των βαρών μεταξύ των κρατών μελών είναι δίκαιος, ισότιμος και ανάλογος με τις δυνατότητές τους.

1.Ποιος κοινός μηχανισμός και μεθοδολογία διασφαλίζουν την εναρμόνιση και τη συλλογική διαχείριση των ενεργειακών πόρων στην ΕΕ, και πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε δίκαιη και ισότιμη κατανομή των βαρών μεταξύ των κρατών μελών;

2.Ποιο είναι το σχέδιο και το χρονοδιάγραμμα της Επιτροπής για τη διασφάλιση της ενεργειακής απόδοσης μέσω ενωσιακών δικτύων και χωρίς εξάρτηση από τρίτες χώρες για έναν ασφαλή χειμώνα; Ποια είναι τα ενεργειακά έργα προτεραιότητας που θα πρέπει να επιταχύνουμε για την επίτευξη αυτού του στόχου;

3.Έχει εκπονήσει η Επιτροπή μελέτη για να καθορίσει για πόσους μήνες κάθε κράτος μέλος μπορεί να αποθηκεύσει ενέργεια και πώς θα διασφαλιστεί ότι τα δίκτυα θα συμβάλουν σε έναν ασφαλή χειμώνα; Έχει αναθέσει εκτίμηση επιπτώσεων για την περίπτωση που η Ρωσία σταματήσει τις εξαγωγές φυσικού αερίου προς την ΕΕ;