Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002676/2021
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Christian Ehler (PPE), Sabine Verheyen (PPE), Maria da Graça Carvalho (PPE), Ivan Štefanec (PPE), Iuliu Winkler (PPE), François-Xavier Bellamy (PPE), Peter Pollák (PPE), Franc Bogovič (PPE), Sven Schulze (PPE), Pernille Weiss (PPE), Tomasz Frankowski (PPE), Theodoros Zagorakis (PPE), Massimiliano Salini (PPE), Pilar del Castillo Vera (PPE), Henna Virkkunen (PPE), Ioan-Rareş Bogdan (PPE), Eva Kaili (S&D), Ibán García Del Blanco (S&D), Lina Gálvez Muñoz (S&D), Klemen Grošelj (Renew), Andrus Ansip (Renew), Ivars Ijabs (Renew), Elżbieta Kruk (ECR), Dace Melbārde (ECR), Cyrus Engerer (S&D), Angelika Niebler (PPE)

Η οπτικοακουστική αλυσίδα αξίας έχει καταστεί πιο εύθραυστη λόγω της διακοπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων την οποία επέφερε η νόσος COVID-19. Στο πλαίσιο αυτό, είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί ο σεβασμός των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του ευρωπαϊκού κινηματογραφικού και οπτικοακουστικού τομέα στο διαδίκτυο και να θεσπιστεί ένα ρυθμιστικό περιβάλλον που θα προωθεί τις επενδύσεις και την ανάκαμψη. Ο κινηματογράφος και ο οπτικοακουστικός τομέας υφίστανται σοβαρές απώλειες από την εκτεταμένη παράνομη χρήση περιεχομένου που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, μεταξύ άλλων και κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η προτεινόμενη πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες αποτελεί μια νέα ευκαιρία για να επιβεβαιωθεί η φιλοδοξία της Ευρώπης για προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας.

1. Συμφωνεί η Επιτροπή ότι η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγήσει σε ευρύτερα προνόμια «ασφαλούς λιμένα» και ευθύνης;

2. Αναγνωρίζει ότι η επέκταση της υποχρέωσης πληροφόρησης σχετικά με τους επιχειρηματικούς πελάτες («Know Your Business Customer») σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών που επιτρέπουν τη λειτουργία μιας υπηρεσίας της κοινωνίας των πληροφοριών προσφέρει μια πραγματική και απτή λύση για τη μείωση του παράνομου περιεχομένου με ελάχιστες επιβαρύνσεις για τους μεσάζοντες και τις νόμιμες επιχειρήσεις;