Μέσα σε διάστημα μόλις τριών μηνών από την εκλογή της, η πολωνική κυβέρνηση έχει πραγματοποιήσει μια ανησυχητική στροφή προς τον αυταρχισμό που περιλαμβάνει

1. παράλυση της λειτουργίας του συνταγματικού δικαστηρίου της χώρας, μέσω της αποπομπής σημαντικού αριθμού δικαστών του, και

2. εσπευσμένη προώθηση μιας μεταρρύθμισης των μέσων ενημέρωσης που καθιστά τους διευθυντές της δημόσιας τηλεόρασης και ραδιοφωνίας άμεσα υπόλογους στην κυβέρνηση, μέσω της μεταβολής της διαδικασίας διορισμού και της αφαίρεσης από το εποπτικό συμβούλιο των αρμοδιοτήτων του.

Κάνοντας χρήση του μηχανισμού κράτους δικαίου «που προηγείται της διαδικασίας του άρθρου 7» για πρώτη φορά από τη θέσπισή του, η Επιτροπή είναι έτοιμη να ξεκινήσει έρευνα.

Λαμβάνοντας υπόψη τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των διαλόγων μεταξύ της Επιτροπής και των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, με ποιον τρόπο σκοπεύει η Επιτροπή να κοινοποιήσει τα πορίσματά της στο Κοινοβούλιο;

Προβλέπεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τα τρία βασικά στάδια της διαδικασίας; Ειδικότερα, υπάρχουν προθεσμίες που διέπουν την έκδοση γνώμης της Επιτροπής, την έκδοση σύστασης της Επιτροπής σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, και το στάδιο της «παρακολούθησης» κατά το οποίο η Επιτροπή καθορίζει εάν θα κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 7;

Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει σαφής ορισμός της έννοιας της «συστημικής απειλής» για το κράτος δικαίου, η Επιτροπή καλείται να εξηγήσει τα κριτήρια που χρησιμοποιεί, και να διευκρινίσει τον τρόπο με τον οποίο μια συστημική απειλή διαφέρει από μια «συστημική παραβίαση» στην παρούσα περίπτωση.

Κοινή απάντηση του Αντιπροέδρου κ. Timmermans εξ ονόματος της Επιτροπής

Γραπτές ερωτήσεις: E-000465/16 , E-000615/16 , E-000292/16 , E-000408/16 , E-000300/16

Κατά τη συζήτηση της ολομέλειας του Κοινοβουλίου στις 19 Ιανουαρίου 2016, σχετικά με την κατάσταση στην Πολωνία, η Επιτροπή εξέθεσε τους λόγους, για τους οποίους αποφάσισε να αξιολογήσει τις πρόσφατες εξελίξεις στην Πολωνία, στις οποίες αναφέρονται οι αξιότιμοι βουλευτές βάσει του πλαισίου για το κράτος δικαίου.

Η Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος την κατάσταση σε συνομιλίες με τις πολωνικές αρχές βάσει των αρμοδιοτήτων της δυνάμει των Συνθηκών. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προθεσμίες για την ολοκλήρωση των διαφόρων σταδίων του πλαισίου για το κράτος δικαίου. Εάν το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί, δεν θα υπάρξει ανάγκη για επόμενα βήματα. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση σχετικά με το πλαίσιο για το κράτος δικαίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα τηρούνται τακτικά και πλήρως ενήμερα για την πρόοδο που επιτελείται σε κάθε ένα από τα στάδια.

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι, όπως εξηγείται στην ανακοίνωση σχετικά με το πλαίσιο για το κράτος δικαίου(1), πλαίσιο αυτό θα ενεργοποιείται στις περιπτώσεις, όπου οι αρχές ενός κράτους μέλους λαμβάνουν μέτρα ή ανέχονται καταστάσεις που ενδέχεται με συστηματικό και αρνητικό τρόπο να επηρεάζουν την ακεραιότητα, τη σταθερότητα ή τη σωστή λειτουργία των θεσμών και την των μηχανισμών προστασίας που έχουν θεσπιστεί σε εθνικό επίπεδο για να διασφαλίζουν το κράτος δικαίου. Στις περιπτώσεις αυτές, εάν οι διαδικασίες επί παραβάσει δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση της απειλής, θα εφαρμοστούν οι διαδικασίες του πλαισίου για το κράτος δικαίου.

(1) Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου», COM(2014)158 final/2.