Κατά τη διάρκεια της επιδημικής έξαρσης COVID-19, τα κράτη μέλη έπρεπε να ανταποκριθούν άμεσα σε πολλαπλά επίπεδα: δόθηκε προτεραιότητα στη δημόσια υγεία και τις σχετικές υποδομές, ενώ υιοθετήθηκε επειγόντως ο ψηφιακός μετασχηματισμός – όπου η ψηφιακή ετοιμότητα ήταν χαμηλή – με στόχο να υπάρξει ανταπόκριση στην εξ αποστάσεως εργασία και στις πραγματικές συνθήκες κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Σε τόσο χαλεπούς καιρούς – ανεξαρτήτως περιστάσεων – είναι εξαιρετικά σημαντικό οι εθνικές ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές να είναι αρκετά ευέλικτες ώστε να λειτουργούν και να αποδίδουν ως συνήθως, προκειμένου να διασφαλίζονται η ακεραιότητα της αγοράς και η προστασία των επενδυτών και των καταναλωτών. Στο πλαίσιο της ένωσης κεφαλαιαγορών, οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές καλλιεργούν την αναγκαία εποπτική νοοτροπία για την εποπτική σύγκλιση. Δεδομένου ότι δεν προβαίνουν στη μόχλευση λύσεων SupTech όλες οι εθνικές εποπτικές αρχές, προκειμένου να αντιμετωπίσουν πραγματικά και αποτελεσματικά το ζήτημα της ρυθμιστικής συμμόρφωσης των συμμετεχόντων στην αγορά, και ότι δεν προβαίνουν όλες σε παρακολούθηση της αγοράς:

Συμφωνεί η Επιτροπή ότι οι αρμόδιες ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές θα πρέπει να ενσωματώσουν τις τεχνολογικές προόδους, ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στα εποπτικά τους καθήκοντα κάτω από δυσχερείς και μη φυσιολογικές συνθήκες;

Συμφωνεί ότι η Κοινή Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στη δράση για την προώθηση της διατομεακής έγκρισης της SupTech από τις αρμόδιες εθνικές αρχές;

Ποια στοχευμένη στήριξη θα πρέπει να δοθεί στις αρμόδιες εθνικές αρχές, οι οποίες στερούνται εμπειρογνωμοσύνης και πόρων, προκειμένου να υπάρξει ευθυγράμμιση της γνώσης για τη SupTech και να αμβλυνθούν τα εποπτικά κενά;


Απάντηση του εκτελεστικού αντιπροέδρου κ. Dombrovskis
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-003310/2020

Τα εργαλεία της ρυθμιστικής τεχνολογίας (RegTech) και της εποπτικής τεχνολογίας (SupTech) κάνουν την εμφάνισή τους σε ολόκληρη την Ευρώπη, γεγονός που οδηγεί σε σημαντική βελτίωση της αποτελεσματικότητας για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο και τις δημόσιες αρχές. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ) και οι αρμόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να αξιοποιούν πλήρως την τεχνολογική πρόοδο, κατά την άσκηση των εποπτικών καθηκόντων τους στο πλαίσιο της εντολής τους ανά πάσα στιγμή. Στο πλαίσιο της επικείμενης Στρατηγικής για τον Ψηφιακό Χρηματοοικονομικό τομέα, η Επιτροπή προτίθεται να προτείνει να διαμορφώσει η ΕΕ, έως το 2024, τις αναγκαίες προϋποθέσεις ώστε να καταστεί δυνατή η χρήση αυτών των καινοτόμων τεχνολογιών στην υποβολή εποπτικών αναφορών από τις ρυθμιζόμενες οντότητες, καθώς και στην εποπτεία και την ανταλλαγή δεδομένων από τις αρχές.

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να διευκολύνει την εποπτεία που βασίζεται στα δεδομένα, ως μέρος των ενεργειών της για να δοθεί συνέχεια στον έλεγχο καταλληλότητας που διεξάγει η ΕΕ όσον αφορά τις απαιτήσεις υποβολής εποπτικών αναφορών. Με βάση τα σχετικά αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τα ρυθμιστικά εμπόδια στη χρηματοοικονομική καινοτομία, έως τις αρχές του 2021 η Επιτροπή προτίθεται να αναπτύξει, από κοινού με τις ΕΕΑ, μια στρατηγική υποβολής εποπτικών αναφορών ώστε να διασφαλιστεί ότι: i) οι απαιτήσεις υποβολής εποπτικών αναφορών (συμπεριλαμβανομένων των ορισμών, των μορφοτύπων και των διαδικασιών) είναι απολύτως σαφείς, ευθυγραμμισμένες, εναρμονισμένες και προσαρμοσμένες για αυτοματοποιημένη υποβολή εποπτικών αναφορών· ii) γίνεται πλήρης χρήση των διαθέσιμων διεθνών προτύπων και αναγνωριστικών κωδικών, συμπεριλαμβανομένου του αναγνωριστικού κωδικού νομικής οντότητας (LEI)· και iii) τα εποπτικά δεδομένα υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή, με μηχαναγνώσιμους μορφοτύπους, και είναι εύκολο να συνδυαστούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία. Με τον τρόπο αυτό, θα προωθηθεί η χρήση των εργαλείων RegTech για την υποβολή αναφορών και των εργαλείων SupTech για την ανάλυση των δεδομένων από τις αρχές.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή συμφωνεί ότι η Μικτή Επιτροπή θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στις εργασίες για τη διατομεακή έγκριση της SupTech από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Για να δοθεί στήριξη, το ενωσιακό Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων θα μπορούσε να συνδράμει τις αρμόδιες εθνικές αρχές, οι οποίες στερούνται εμπειρογνωμοσύνης και πόρων, προκειμένου να εφαρμόσουν κατάλληλες λύσεις SupTech.