Με κοινά αποδεκτές τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, η Ευρώπη στο σύνολό της αλλά και η Ελλάδα, καλείται άμεσα να διαχειριστεί το θέμα της ανεπαρκούς συντήρησης και αξιολόγησης της κατάστασης των γεφυρών που οδηγεί στην κατάρρευσή τους, με αποτέλεσμα τραγικά γεγονότα όπως της γέφυρας Μοράντι στην Ιταλία. Σύμφωνα δε με σχετική μελέτη(1) που παρουσιάστηκε πρόσφατα στην Ελλάδα, οι περισσότερες γέφυρες χρήζουν επιτακτικής συντήρησης και αναβάθμισης. Στη σχετική μελέτη παραθέτονται στοιχεία και για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης.

Οι συνθήκες στις μεταφορές και στην κίνηση των οχημάτων έχουν ριζικά μεταβληθεί χωρίς ουσιαστικά να έχουν ληφθεί υπόψη στην θέσπιση των κανόνων κατασκευής, στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις υποδομές. Δεδομένου ότι το θέμα αφορά στην ασφάλεια μετακίνησης των ευρωπαίων πολιτών και των μεταφορών εν γένει, ερωτάται η Επιτροπή:

Μετά και την κατάρρευση της γέφυρας Μοράντι στην Ιταλία, η ΕΕ καλείται να επέμβει προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοια τραγικά γεγονότα. Ποιο είναι το πλάνο της στο ασφυκτικό πλαίσιο που σχηματίζεται δεδομένης της συνεχούς επιδείνωσης της κατάστασης;

Ποια η άποψη της Επιτροπής για τη δημιουργία/πρόβλεψη διακριτής χρηματοδότησης για την αξιολόγηση, συντήρηση, αναβάθμιση και ανακατασκευή όλων των γεφυρών της ΕΕ;

(1) https://mailchi.mp/dianeosis/kg81xvz8or?e=0533544055


Απάντηση της κυρίας Vălean
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-003088/2019

Η συντήρηση των υποδομών εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ωστόσο, η Επιτροπή είναι ενήμερη για τους πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με τη γήρανση των υποδομών και, για αυτόν τον λόγο, έχει δημοσιεύσει έγγραφο προβληματισμού για τη συντήρηση των υποδομών στον τομέα των μεταφορών(1). Το έγγραφο βασίζεται σε μια διαδικασία χαρτογράφησης της συντήρησης των οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών και εξετάζει επίσης τον ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η Ένωση στη βελτίωση της συντήρησης των υποδομών.

Με την πρόσφατη αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών(2) θεσπίστηκε η υποχρέωση των κρατών μελών να αξιολογούν και να χαρακτηρίζουν ως προς την ασφάλεια τους σημαντικότερους οδικούς άξονες, μεταξύ άλλων, με οπτική εξέταση των υποδομών (π.χ. επιφάνεια, σήμανση, παρόδιο δίκτυο), χωρίς όμως να εξετάζεται η δομική τους ευστάθεια, στην οποία αναφέρεστε.

Η Επιτροπή δεν έχει προτείνει για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο διακριτή χρηματοδότηση για τη συντήρηση των γεφυρών της ΕΕ. Ωστόσο, η Επιτροπή επισημαίνει ότι ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μπορούν να συνεισφέρουν στην αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών για τη βελτίωση της ασφάλειας και των επιδόσεων. Ωστόσο, θα πρέπει να αποφεύγεται η διπλή χρηματοδότηση σε περίπτωση που έχει ήδη χορηγηθεί ενωσιακή συγχρηματοδότηση στις εν λόγω υποδομές.

(1) https://ec.europa.eu/growth/content/ec-discussion-paper-published-maintenance-road-and-rail-infrastructures_en
(2) https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2019/02/21/making-roads-safer-eu-agrees-on-reforms-to-strengthen-road-infrastructure- management/