Τον Σεπτέμβριο του 2020 η Επιτροπή πρότεινε ένα νομικό πλαίσιο για τα κρυπτοστοιχεία (κανονισμός MiCA). Μια πτυχή που παραβλέπεται στην πρόταση MiCA είναι η ποικιλία της φύσης και των τύπων των παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων (CASP). Υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων μπορούν να παρέχονται τόσο σε καταναλωτές όσο και σε επαγγελματίες πελάτες. Οι τελευταίοι συνήθως είναι πιο εξελιγμένοι, καλύτερα ενημερωμένοι και, στις περισσότερες περιπτώσεις, υπόκεινται ήδη σε κανονιστικές ρυθμίσεις. Ωστόσο, ο MiCA επιβάλλει τις ίδιες απαιτήσεις για τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που απευθύνονται σε καταναλωτές (B2C) και για εκείνους που παρέχουν υπηρεσίες σε επιχειρήσεις (B2B). Ένα παράδειγμα είναι το άρθρο 59 παράγραφος 4 του πλαισίου, το οποίο θα απαιτούσε από τους παρόχους υπηρεσιών B2B να δημοσιοποιούν τις τιμολογιακές πολιτικές τους. Εν τω μεταξύ, η υφιστάμενη νομοθεσία, όπως η δεύτερη οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών και η δεύτερη οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, περιέχουν ήδη τέτοιες διακρίσεις στο πνεύμα της αναλογικότητας.

1. Πιστεύει η Επιτροπή ότι η διαφορετική μεταχείριση των παρόχων B2B και των παρόχων B2C είναι δικαιολογημένη, παρά τον χαμηλότερο κίνδυνο που παρουσιάζουν οι οντότητες B2B;

2. Εάν όχι, πιστεύει η Επιτροπή ότι το κείμενο της πρότασης θα πρέπει να τροποποιηθεί από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ώστε να αντικατοπτρίζει αυτή τη διάκριση και να ευθυγραμμίσει περαιτέρω τον MiCA με την ισχύουσα νομοθεσία και με την αρχή της βελτίωσης της νομοθεσίας;


Απάντηση της κ. McGuinness
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: P-005289/2021

Η Επιτροπή γνωρίζει ότι οι επαγγελματίες επενδυτές δραστηριοποιούνται όλο και περισσότερο σε αγορές κρυπτοστοιχείων και ότι οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων (CASP) απευθύνονται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επαγγελματίες πελάτες. Στην πρότασή της για τον κανονισμό για τις αγορές κρυπτοστοιχείων (MiCA)(1), η Επιτροπή επέλεξε το επίπεδο προστασίας και πληροφόρησης που είναι απαραίτητο για τους ιδιώτες καταναλωτές, καθώς τόσο οι επαγγελματίες όσο και οι ιδιώτες επενδυτές ενδέχεται να έχουν περιορισμένη εμπειρία στις αγορές κρυπτοστοιχείων και μπορεί να είναι χρήστες των ίδιων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων.

Η Επιτροπή αποδίδει μεγάλη σημασία στη διαφάνεια στις αγορές κρυπτοστοιχείων. Η διαφάνεια αυτή θα πρέπει να είναι διαθέσιμη τόσο για τους επαγγελματίες επενδυτές όσο και για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Η απαίτηση δημοσιοποίησης της τιμολογιακής πολιτικής των παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων δεν είναι δυσανάλογη. Θα επιτρέψει στους επαγγελματίες και ιδιώτες πελάτες του εκάστοτε παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων να ενημερώνονται εκ των προτέρων σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική του, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αποφασίζουν ευκολότερα αν θα συμβληθούν μαζί του ή αν θα αναζητήσουν εναλλακτικό πάροχο συγκρίνοντας τους όρους τιμολόγησης.
(1) COM/2020/593 final