ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους Υπουργούς:
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου
Εσωτερικών, κ. Αναστάσιο Γιαννίτση

ΘΕΜΑ: Έγκριση και χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων από τον ΕΣΔΚΝΑ για την αξιοποίηση των απορριμμάτων.

Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ), ως φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων για την Περιφέρεια Αττικής, έχει πλέον αντικατασταθεί από τον Ειδικό Διαβαθμικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής. Η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ζήτημα της χώρας, ιδίως σε περιοχές όπως η Αττική, όπου τα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι πιο έντονα και ταυτόχρονα παρουσιάζεται μεγάλος όγκος απορριμμάτων. Ήδη από τον Αύγουστο του 2011 ανακοινώθηκε από το ΥΠΕΚΑ η διεξαγωγή διεθνούς διαγωνισμού για τέσσερις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, με την πρόβλεψη ότι ο διαγωνισμός θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2012 και τα εργοστάσια θα έχουν κατασκευαστεί μέχρι το τέλος του 2014. Ο ΕΣΔΚΝΑ ήδη από το προηγούμενο καλοκαίρι ενέκρινε ερευνητικά προγράμματα, και την αντίστοιχη δέσμευση κονδυλίων, σχετικών με επεξεργασία των απορριμμάτων. Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο του 2011 ο ΕΣΔΚΝΑ ενέκρινε ερευνητικό πρόγραμμα για την αξιοποίηση χαρτιού με υψηλό δείκτη υγρασίας σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ύψους 100.000 ευρώ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης 18 μηνών. Επίσης, τον Αύγουστο του 2011 ο ΕΣΔΚΝΑ ενέκρινε την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με αντικείμενο τον προσδιορισμό των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων των έργων διαχείρισης απορριμμάτων της Αττικής για τη βιωσιμότητα της λειτουργίας του και πάλι με τον τομέα Χημείας του ΕΚΠΑ, που θα ολοκληρωθεί το 2013 με κόστος άνω των 55.000 ευρώ. Αναμφίβολα, οι πληροφορίες που είναι δυνατόν να προκύψουν μπορεί να είναι σημαντικές καθώς οι ποσότητες χαρτιού είναι μεγάλες και σκοπός παραμένει να μειωθεί ο όγκος των απορριμμάτων που οδηγούνται σε ταφή είτε επαναχρησιμοποιώντας τα είτε μετασχηματίζοντάς τα σε κάτι χρήσιμο, ενώ τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα των απορριμμάτων μπορούν να οδηγήσουν στον καλύτερο σχεδιασμό των μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων. Εντούτοις, η επιστημονική θεμελίωση των ζητημάτων που ερευνώνται δεν αποκλείει την γένεση ερωτημάτων αναφορικά με το στρατηγικό σχεδιασμό υλοποίησης των προγραμμάτων, αλλά και αναφορικά με τα κριτήρια επιλογής των εμπλεκόμενων φορέων. Υπό το βάρος της άμεσης ανάγκης για ορθολογική δημόσια διοίκηση και στα πλαίσια της προσπάθειας αποδοτικότερης αξιοποίησης και διαχείρισης των απορριμμάτων, ακόμα και οι ακολουθούμενες διαδικασίες μπορούν να συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη υλοποίηση σημαντικών έργων.
Ενόψει των παραπάνω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Πότε αναμένεται να δημοσιευθεί η προκήρυξη για την κατασκευή και τη λειτουργία των τεσσάρων εργοστασίων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων στην Αττική;
2) Ποια είναι η πρόοδος αναφορικά με τα αναφερόμενα ερευνητικά προγράμματα που ενέκρινε ο ΕΣΔΚΝΑ;
3) Είχε ο ΕΣΔΚΝΑ την οικονομική δυνατότητα να δαπανήσει τα παραπάνω ποσά, ιδίως ενόψει αναφορών για καθυστερούμενες πληρωμές αποδοχών του ίδιου του προσωπικού;
4) Θα συνεχίσει ο Ειδικός Διαβαθμικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής την υλοποίηση των προγραμμάτων;
5) Σε ποια μελέτη του ΕΣΔΚΝΑ και σε ποιο στρατηγικό του σχεδιασμό βασίστηκε η ανάγκη για υλοποίηση ερευνητικού προγράμματος με θέμα την αξιοποίηση χαρτιού με υψηλή υγρασία; Έχουν ληφθεί υπόψη οι εξελίξεις στο θέμα της ανακύκλωσης στην εκτίμηση για την αναγκαιότητα της μελέτης;
6) Στη βάση ποιων κριτηρίων αποφασίστηκε από τον ΕΣΔΚΝΑ να απευθυνθεί στο συγκεκριμένο εργαστήριο του ΕΚΠΑ για την επίλυση του θέματος και όχι σε κάποιο άλλο εργαστήριο; Υπάρχει αξιολόγηση των εργαστηρίων που ασχολούνται με το θέμα ανά την Ελλάδα;
7) Πώς συνδέεται η στόχευση του συγκεκριμένου προγράμματος με τις τέσσερις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων των οποίων η κατασκευή αναμένεται;
8) Υπάρχουν άλλες συναφείς μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί για τον ΕΣΔΚΝΑ τα τελευταία χρόνια;