γραπτώς. ‒ Ψήφισα υπέρ, διότι θεωρώ πως η ενιαία αγορά βρίσκεται στον πυρήνα της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και αποτελεί το μεγαλύτερο οικονομικό πλεονέκτημά της. Η Ευρώπη έχει ανάγκη από μια ενιαία αγορά, που θα μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του εικοστού πρώτου αιώνα, δίνοντας τη δυνατότητα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και στους καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας από ολόκληρη την ΕΕ.

Συνεπώς, η ΕΕ πρέπει να στηρίξει τα κράτη μέλη να επεκτείνουν τις διασυνοριακές εμπορικές τους συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών και να ενδυναμώσει τους πολίτες ώστε να συμμετέχουν στην ενιαία αγορά. Είναι όμως αναγκαία μια σαφέστερη και αυστηρότερη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς. Για τον σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να θεσπιστεί ένα διαφανές και προβλέψιμο πλαίσιο στο οποίο να αντικατοπτρίζονται επαρκώς, και σε τακτική βάση, τα πιθανά αρνητικά και θετικά αποτελέσματα των κρατών μελών κατά την υλοποίηση και την εφαρμογή, ενώ μια τέτοια αυστηρή διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς θα πρέπει να οργανωθεί στο πλαίσιο ενός ετήσιου κύκλου διακυβέρνησης και θα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Δεδομένης της οικονομικής σημασίας της ενιαίας αγοράς, η τακτική αξιολόγηση της κατάστασής της θα δώσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα.