γραπτώς. ‒ Ψήφισα υπέρ, διότι θεωρώ ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, διότι κάθε μορφή διάκρισης λόγω φύλου είναι απαράδεκτη και - τέλος - διότι θεωρώ ότι όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους τα θέματα ισότητας φύλων κατά τη χάραξη των πολιτικών τους, να τα προωθούν και να τα διαφυλάσσουν.