γραπτώς. ‒ Ψήφισα υπέρ, διότι θεωρώ ότι η διατήρηση και η βιώσιμη χρήση των έμβιων θαλάσσιων πόρων καθώς και η εν γένει προστασία του θαλασσίου οικοσυστήματος, στο οποίο οι πόροι αυτοί απαντώνται, διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο στο πλαίσιο της γαλάζιας ανάπτυξης και γενικότερα της βιώσιμης ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας στην περιοχή της Μεσογείου και του Ευξείνου Πόντου.