ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς:
Πολιτισμού και Τουρισμού, κ. Παύλο Γερουλάνο
Οικονομικών, κ. Ευάγγελο Βενιζέλο

ΘΕΜΑ: Οφειλές ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ).

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 1633/16.11.11 ερώτησής μου, το Υπουργείο Πολιτισμού μου κοινοποίησε το από 25.11.11 απαντητικό σημείωμα του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΠΑΠ Α.Ε. στο οποίο αναφέρεται ότι «Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ούτε ποτέ όφειλε ούτε και σήμερα οφείλει οιοδήποτε ποσό προς το Ελληνικό Δημόσιο ή προς ασφαλιστικά ταμεία». Εντούτοις, η διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ κάνει λόγο για οφειλές της ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τον Οργανισμό που ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ.
Ο ΕΔΟΕΑΠ καλύπτει τρεις κλάδους κοινωνικής ασφάλισης: την ασθένεια, την επικούρηση και την πρόνοια των μελών των Δημοσιογραφικών Ενώσεων Συντακτών και Προσωπικού Αθηνών και Θεσσαλονίκης που εργάζονται στα ΜΜΕ. Σύμφωνα με τον ΕΔΟΕΑΠ, η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει προς τον Οργανισμό οφειλή αγγελιοσήμου διαφημίσεων όπως έχει θεσμοθετηθεί από την Ελληνική Πολιτεία υπέρ του Οργανισμού με το άρθρο 12 του Ν.2328/1995, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του Ν.2429/1996, σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Ν.3470/2006 το οποίο καθορίζει την έννοια των δημοσίων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας που απολαμβάνουν του προνομίου της εξαίρεσης από την καταβολή αγγελιοσήμου και ειδικού φόρου διαφημίσεων, Η οφειλή αυτή ανέρχεται στο ποσό των 1.405.205,70 ευρώ (κεφάλαιο) πλέον προσαυξήσεων 536.652,26 ευρώ για το διάστημα από 28-6-2006 (ήτοι από τη δημοσίευση του Ν.3470/2006) έως 31-8-2011. Η οφειλή αυτή προκύπτει από τα Αναλυτικά Ημερολόγια Διαφημίσεων των ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, οι οποίες είναι κατά το νόμο υπόχρεες να τηρούν και να αποστέλλουν τα εν λόγω ημερολόγια ανά δίμηνο στον Οργανισμό. Σε αυτά τα Α.Η.Δ. προσδιορίζονται τόσο οι χρεώσεις όσο κοι οι τυχόν απαλλαγές της ΟΠΑΠ Α.Ε. από τα ίδια τα Μέσα.
Ο ΟΠΑΠ ύστερα από την μετατροπή του σε ανώνυμη εταιρία, την υπαγωγή του στους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου, την εισαγωγή του στο χρηματιστήριο και τον περιορισμό του Δημοσίου σε μειοψηφικό ποσοστό του μετοχικού του κεφαλαίου έχει πάψει, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Ν.3470/2006, να υπάγεται στην προβλεπόμενη στο άρθρο 2 παρ. 1 του ν.δ. 1344/1973 εξαίρεση των φορέων του Δημοσίου τομέα από την υποχρέωση καταβολής του αγγελιόσημου. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο από 17-1-2012 υπηρεσιακό σημείωμα του Τομέα Εσόδων του ΕΔΟΕΑΠ, στην κατάσταση που έχει αποσταλεί στον Οργανισμό τον Οκτώβριο του 2011 από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ υπάρχει αναφορά για την ΟΠΑΠ Α.Ε. ότι απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αγγελιόσημου μόνο για τις χορηγίες που αναλαμβάνει η επιχείρηση για κοινωνικούς ή λοιπούς μη εμπορικούς σκοπούς, με απόφαση του ΔΣ 2004/6.6.2007. Έως την απόφαση αυτή, η εταιρία ΟΠΑΠ Α.Ε. απαλλασσόταν του αγγελιοσήμου δυνάμει απόφασης ΔΣ του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ που είναι ο αρμόδιος φορέας τη απαλλαγής ή μη του αγγελιοσήμου. Έως σήμερα, ωστόσο, δεν έχει γνωστοποιηθεί από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ η ημερομηνία που έχει σταματήσει η απαλλαγή για την εταιρία ΟΠΑΠ Α.Ε. του αγγελιόσημου διαφήμισης

Ενόψει των παραπάνω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Υπάρχουν οφειλές της ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τον ΕΔΟΕΑΠ;
2) Απαλλάσσεται η ΟΠΑΠ Α.Ε. από την καταβολή αγγελιόσημου για την διαφημιστική δραστηριότητα της και για τις χορηγίες που αναλαμβάνει για καθαρά εμπορικούς σκοπούς και αν όχι ποιο είναι το χρονικό σημείο έναρξης της εξαίρεσης από την απαλλαγή (η ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.3470/2006 ή η ημερομηνία από την οποία και έπειτα το Δημόσιο κατέχει μειοψηφικό ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της ΟΠΑΠ Α.Ε, ήτοι από την 1η Αυγούστου 2005);