ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Φίλιππο Σαχινίδη

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση προϋπηρεσίας Ι.Δ.Α.Χ. πρώην υπαλλήλων Γ.Ν.Θ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του νόμου 4024/11 «Σύστημα Βαθμολογικής Κατάταξης», προβλέπεται έκδοση Π.Δ. ώστε να υπάρξει μέριμνα για την αναγνώριση της, διανυθείσης κατά το παρελθόν, πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας υπαλλήλων του δημοσίου για τη βαθμολογική και μισθολογική τους ένταξη. Εν αναμονή της έκδοσης του Π.Δ. και δεδομένης της ανάγκης η έννοια της «πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας» να προσδιορίζεται με βάση κριτήρια ουσίας, δεν θα πρέπει να παραγνωριστεί η περίπτωση των πρώην εργαζόμενων του Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου που προσλαμβάνονται σε φορείς του Δημοσίου και οι οποίοι δεν φαίνεται να τυγχάνουν ανάλογης μεταχείρισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο. Συγκεκριμένα, στα πλαίσια της αντιμετώπισης των εργαζομένων αυτών σε ό,τι αφορά την άσκηση πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας στα πλαίσια του νόμου πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κάτωθι:
1. Το νοσοκομείο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (εποπτευόμενο Ν.Π.Ι.Δ.) εφημερεύει στο υγειονομικό συγκρότημα της πόλης ως νοσοκομείο πυλώνας από το Νοέμβριο του 1999 και εξυπηρετεί τους ασφαλισμένους όλων των ασφαλιστικών ταμείων σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Φ.Ε.Κ.
2. Προσλαμβάνει το σύνολο του προσωπικού του σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/94 (Α.Σ.Ε.Π.)
3. Μισθοδοτεί τους υπάλληλους του βάσει του μισθολογίου του Δημοσίου (αρχικά το ν. 3205/03 και πλέον με το ν. 4024/11) λαμβάνοντας ετήσια κρατική επιχορήγηση που δεν δύναται να υπολείπεται από τη συνολική μισθοδοσία του προσωπικού (Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας άρθρο 3 παρ. 15)
4. Ο χρόνος προϋπηρεσίας των εργαζομένων αναγνωρίζεται ως χρόνος κατάταξης σε μισθολογικό κλιμάκιο σε περιπτώσεις μετάταξής των σε φορείς του Δημοσίου
5. Με το Φ.Ε.Κ. 293/23-12-2003 η προϋπηρεσία των εκεί υπηρετησάντων ιατρών αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία

Μάλιστα, πλήθος δικαστικών αποφάσεων δικαιώνουν όσους εκ των υπαλλήλων προσέφυγαν στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης.

Ενόψει των παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Με ποιο τρόπο σκοπεύει η κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει δυσμενής διάκριση εις βάρος των πρώην εργαζομένων του νοσοκομείου Παπαγεωργίου που προσλαμβάνονται μέσω Α.Σ.Ε.Π. σε άλλους φορείς του Δημοσίου, σε σχέση με τους μεταταχθέντες συναδέλφους τους, λοιπό προσωπικό, και, συναδέλφους τους ιατρούς, που καταλαμβάνουν θέση στο Ε.Σ.Υ. και λοιπούς κρατικούς φορείς;