ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
Οικονομικών, κ. Ευάγγελο Βενιζέλο
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Γεώργιο Κουτρουμάνη

ΘΕΜΑ: Φορολογική Μεταχείριση της Ειδικής Επιδότησης Ανεργίας του πρώην προσωπικού της επιχείρησης «Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων»

Με τις διατάξεις του Ν. 3525/2001 μεταξύ άλλων ορίζεται ότι οι μισθωτοί που είναι ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α. ή Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. εφόσον κατά την ημέρα της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους απασχολούνται ήδη στο εργοστάσιο Θεσσαλονίκης της «Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε.» τουλάχιστον επί δύο χρόνια δικαιούνται ειδική επιδότηση ανεργίας ύψους ίσου με το 80% του καταβαλλόμενου κατά τη λύση της σύμβασης μηνιαίου μισθού ή του εικοσιπενταπλάσιου του καταβαλλόμενου ημερομισθίου και δεν υπερβαίνει το ποσό των 1.500 ευρώ. Κατά το διάστημα χορήγησης της εν λόγω ενίσχυσης συνεχίζεται η ασφάλιση των επιδοτούμενων στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης και για όλους τους κλάδους στους οποίους ασφαλίζονται ως μισθωτοί. Υπόχρεος για την παρακράτηση και απόδοση των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους κλάδους είναι ο Ο.Α.Ε.Δ.
Στο με αριθμό πρωτοκόλλου Δ12 108155 / 14 Ιουνίου 2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος του Υπουργείου Οικονομικών προς την Δ.Ο.Υ. Τούμπας Θεσσαλονίκης, η Διεύθυνση, τονίζοντας ότι ο Ν. 3526/2007 καθορίζει το ύψος της εν λόγω ειδικής εισοδηματικής ενίσχυσης ανεργίας και δεν προβλέπει τη μη φορολόγησή της, συνάγει από τα ανωτέρω ότι η εν λόγω ειδική επιδότηση ανεργίας που χορηγείται στους παραπάνω δικαιούχους, απολυθέντες από την «Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε.» προσιδιάζει με τακτικές αποδοχές καθόσον αυτή δίνεται σε αντικατάσταση των αποδοχών τις οποίες αυτοί θα είχαν εφόσον εξακολουθούσαν να εργάζονται στην παραπάνω εταιρία και στην οποία ενίσχυση εξακολουθούν να παρακρατούνται οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τους ανωτέρω δικαιούχους και να αποδίδονται στα αντίστοιχα ασφαλιστικά ταμεία. Η Διεύθυνση επομένως καταλήγει στο ότι το ποσό της ανωτέρω ειδικής εισοδηματικής ενίσχυσης ανεργίας αποτελεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, φορολογείται με τις γενικές διατάξεις του ΚΦΕ και δηλώνεται στον κωδικό 301 του εντύπου Ε1 (άθροισμα καθαρών ποσών από μισθούς, ημερομίσθια κτλ).
Εντούτοις, από το με αριθμό πρωτοκόλλου Β139917/5-11-2010 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Εργατικού Δυναμικού του Υπουργείο Εργασίας προς την Περιφερειακή Διεύθυνση Μακεδονίας του Ο.Α.Ε.Δ. προκύπτει ότι δεν υπάρχει νόμιμη υποχρέωση του ΟΑΕΔ για παρακράτηση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος από τις χορηγούμενες ειδικές επιδοτήσεις ανεργίας και για απόδοσή του στις ανά ατομική περίπτωση δικαιούχου αρμόδιες Δ.Ο.Υ.. Όπως αναφέρει στο έγγραφό του το Υπουργείο Εργασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 23 του Ν. 3526/2001 περί της ειδικής επιδότησης ανεργίας του πρώην προσωπικού της επιχείρησης «Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε.» Θεσσαλονίκης: «Για την ένταξη και την επιδότηση των μισθωτών στο πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης ανεργίας, πέραν των παραπάνω διατάξεων, ισχύουν οι διατάξεις περί επιδοτήσεως των κοινών ανέργων από τον ΟΑΕΔ …[….]». Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του Ν. 1545/85 περί της επιδότησης των κοινών ανέργων: «Η αληθινή έννοια της παρ. 5 του άρθρου 58 του Ν. 542/77 είναι ότι επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3464/55 με τις οποίες απαλλάσσονται από κάθε φόρο ή τέλη χαρτοσήμου και γενικά από κρατήσεις για το δημόσιο και για τρίτους οι κάθε φύσης παροχές του ΟΑΕΔ, οι αιτήσεις που υποβάλλονται για την απονομή των παροχών αυτών, καθώς και οι διοικητικές ή δικαστικές και εξώδικες πράξεις για την αναγνώριση ή πραγματοποίηση τους».

Ενόψει των παραπάνω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
Ποιο είναι το ισχύον καθεστώς αναφορικά με την φορολογική μεταχείριση ειδικής εισοδηματικής ενίσχυσης ανεργίας στην ως άνω περίπτωση και ποια από τις δύο παραπάνω ερμηνείες των σχετικών διατάξεων είναι η εφαρμοστέα;