ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Μιλτιάδη Παπαϊωάννου

ΘΕΜΑ: Σύσταση Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Με την υπ’ αριθμ. 26152 υπουργική απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης συστάθηκε Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Έργο της επιτροπής θα είναι η αξιολόγηση των σχετικών με την πολιτική δικονομία διατάξεων του ν. 3994/2011 και του ν. 4055/2012 και η υποβολή προτάσεων εν όψει της ανάγκης εναρμόνισης του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Όπως αναφέρεται και στην σχετική απόφαση, η επιτροπή θα αναλάβει τη σύνταξη αιτιολογικής έκθεσης και έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών των προτεινόμενων τροποποιήσεων του Κ.Πολ.Δ., με ορίζοντα ολοκλήρωσης του έργου την 31.12.2012.
Αναμφίβολα νομοθετήματα όπως ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας είναι απαραίτητο να εξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να διαπιστώνονται τυχόν αδυναμίες και να παραμένουν πάντα σύγχρονα και επίκαιρα. Η εξέταση αυτή μπορεί να στηριχθεί σε θεωρητικές αναλύσεις περί των βέλτιστων κατά τις γενικές αρχές του δικαίου λύσεων, στην αποτίμηση και εφαρμογή νέων πρακτικών που ακολουθούνται σε διεθνές επίπεδο, ακόμη και στην προσαρμογή του Κώδικα στις ανάγκες της δικαστηριακής και δικηγορικής πρακτικής. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η σύσταση της εν λόγω νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, της οποίας το κύρος και η αξία δεν μπορούν να τεθούν υπό αμφισβήτηση, έρχεται μία μόλις μέρα από την έναρξη εφαρμογής των περισσότερων διατάξεων του ν. 4055/2012 (2-4-2012), ο οποίος έφερε σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική, Ποινική και Διοικητική Δίκη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν έντονες ανησυχίες στον νομικό κόσμο της χώρας για την εκ νέου αλλαγή του Κώδικα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την προσαρμογή της καθημερινής δικαστηριακής πρακτικής στις νέες ρυθμίσεις. Η εξέλιξη αυτή είναι λογικό να οδηγήσει ένα σημαντικό μέρος των νομικών της χώρας στη αντίληψη ότι η ταχεία σύσταση της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής αποτελεί ένδειξη είτε του ότι στον ν. 4055/2012 υπήρχαν διατάξεις που από νωρίς διαφαίνεται ότι θα δημιουργήσουν προβλήματα στην δικαστηριακή πρακτική, είτε ότι ο ν. 4055/2012 δεν περιέλαβε τελικά το σύνολο των αλλαγών που έπρεπε για την ουσιαστική αναθεώρηση του Κ.Πολ.Δ..
Ενόψει των παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1) Δεδομένου ότι το έργο της επιτροπής θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, πώς αποτιμά το Υπουργείο το συνολικό χρονικό διάστημα ισχύος μέχρι τότε των διατάξεων του ν. 4055/2012 προκειμένου να μπορέσει να γίνει ουσιαστική αξιολόγησή τους;
2) Υπήρξαν διατάξεις του ν. 4055/2012 που έχριζαν άμεσης επανεξέτασης ή περιπτώσεις που δεν ρυθμίστηκαν στα πλαίσια του νέου νόμου ενώ θα έπρεπε να ρυθμιστούν;
3) Υπάρχουν βέλτιστες διεθνείς πρακτικές προς τις οποίες πρέπει να εναρμονιστεί ο Κ.Πολ.Δ και οι οποίες δεν λήφθηκαν υπόψη κατά τη σύνταξη των ν. 4055/2012;
4) Σε περίπτωση εκ νέου αναθεώρησης του Κ.Πολ.Δ. με ποιον τρόπο θα διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στις νέες ρυθμίσεις για όσους χρησιμοποιούν τον Κώδικα στο επάγγελμά τους (δικαστές, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικ. επιμελητές κ.ά) και ποιος ο χρονικός ορίζοντας εφαρμογής τους;