ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Ιωάννη Ραγκούση

Θέμα: Πρόσληψη τροφίμων ορφανοτροφείων και βρεφοκομείων

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.3491/2006 για την αναμόρφωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και το οποίο αφορά σε προσλήψεις για τροφίμους βρεφοκομείων και ορφανοτροφείων και συγκεκριμένα σε θέσεις τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Δήμων, Κοινοτήτων και Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και ιδρυμάτων τους ή επιχειρήσεών τους ή άλλων νομικών τους προσώπων, το ποσοστό των προσλήψεων της περίπτωσης αυτής επιτρέπεται να ορίζεται στο 5% του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων του φορέα και αφορά σε άτομα τα οποία ανατράφηκαν επί επταετία τουλάχιστον σε δημόσιο, εκκλησιαστικό, δημοτικό ή κοινοτικό βρεφοκομείο ή ορφανοτροφείο ή σε βρεφοκομείο ή ορφανοτροφείο ιδρύματος ή σωματείου της περιοχής του ίδιου νομού.

Τον Ιούνιο του 2008 βγήκε η σχετική προκήρυξη (ΦΕΚ 245/26.5.2008) στη βάση της οποίας οι ενδιαφερόμενοι κατέθεσαν αιτήσεις. Παρά το επακόλουθο «πάγωμα» τον προσλήψεων το υπουργείο Εσωτερικών αποφάσισε να ενεργοποιήσει την προκήρυξη που εκκρεμεί από το 2008, με την προϋπόθεση οι υποψήφιοι να καταλάβουν θέσεις σε ΟΤΑ α’ βαθμού. Εντούτοις, η σχετική διαδικασία για την ολοκλήρωση του διορισμού των τροφίμων βρεφοκομείων και ορφανοτροφείων δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.

Ενόψει των παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1) Πότε θα καταρτιστούν από το ΑΣΕΠ οι σχετικοί πίνακες με τις κενές θέσεις των Δήμων, οι οποίες μπορούν να καλυφθούν από τροφίμους βρεφοκομείων και ορφανοτροφείων, προκειμένου να ακολουθήσουν και οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για τους δήμους στους οποίους επιθυμούν να διοριστούν;
2) Πότε αναμένεται να ολοκλήρωθει η διαδικασία διορισμού με βάση την προκήρυξη του 2008;

Η ερωτούσα Βουλευτής

Εύα – Ευδοξία Καϊλή