ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευάγγελο Βενιζέλο

ΘΕΜΑ: Παραπομπή Ελλάδας στο ΔΕΕ για περιορισμούς στις επενδύσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έπειτα από την αποστολή αιτιολογημένης γνώμης τον Νοέμβριο του 2008, επειδή η χώρα διατηρεί επενδυτικούς περιορισμούς κατά παράβαση των ενωσιακών κανόνων σχετικά με την ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων. Οι επενδυτικοί περιορισμοί συνίστανται σε δύο μηχανισμούς αδειοδότησης που περιορίζουν την ικανότητα ενός προσώπου να αποκτά μετοχές με δικαίωμα ψήφου σε ποσοστό άνω του 20% και να λαμβάνει αποφάσεις στις αποκαλούμενες “στρατηγικές επιχειρήσεις”. Οι διατάξεις του νόμου ορίζουν ότι μόνο το Δημόσιο μπορεί να υπερβεί το όριο αυτό, εκτός αν έχει χορηγηθεί προηγουμένως έγκριση από την Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων. Οι διατάξεις αναφέρουν επίσης ότι ορισμένες σημαντικές αποφάσεις, καθώς και ορισμένες αποφάσεις που αφορούν ειδικά θέματα διαχείρισης, απαιτούν την έγκριση του Υπουργού Οικονομικών ώστε να είναι έγκυρες.
Επιπλέον η Επιτροπή παρατηρεί ότι οποιοσδήποτε επιζητεί προηγούμενη έγκριση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων οφείλει να πληροί ένα σύνολο κριτηρίων που δεν προσδιορίζονται σαφώς, ενώ ο νόμος παραλείπει κριτήρια για καταστάσεις που αφορούν την εκ των υστέρων έγκριση του Υπουργού Οικονομικών. Περαιτέρω, η ελληνική νομοθεσία δεν καθορίζει σαφώς ποιες εταιρίες και κλάδοι δεσμεύονται από τους μηχανισμούς αυτούς ή ενδεχομένως θα δεσμεύονται στο μέλλον. Αυτό οδηγεί σύμφωνα με την Επιτροπή σε υπέρμετρη διακριτική ευχέρεια για τις ελληνικές αρχές και στην έλλειψη ασφάλειας δικαίου που αντιβαίνει στους κανόνες για την ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων και ενδέχεται να αποτρέψει επενδυτές από το να επενδύσουν σε ελληνικές εταιρίες οι οποίες θα μπορούσαν αργότερα να χαρακτηριστούν από τις ελληνικές αρχές ως στρατηγικής σημασίας.
Ενόψει των παραπάνω και δεδομένων των νέων συνθηκών που επιβάλει η ανάγκη για έξοδο από την οικονομική κρίση, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Ποια είναι η θέση της κυβέρνηση απέναντι στην Επιτροπή αναφορικά με την παραβίαση της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίων από μέρους της χώρα μας, ιδίως σε ότι αφορά τον ευαίσθητο τομέα των στρατηγικών επιχειρήσεων;
2. Με ποιο τρόπο σχεδιάζει η κυβέρνηση να δημιουργήσει ένα σταθερό και σαφές επενδυτικό περιβάλλον στην χώρα μας, προκειμένου να μην αποτρέπεται η εισροή κεφαλαίων απλώς και μόνο εκ του λόγου της ασάφειας αναφορικά με το καθεστώς και τις δυνατότητες επένδυσης στη χώρα μας;