ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

- Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κα. Άννα Διαμαντοπούλου
- Οικονομικών, κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου

Θέμα: Κονδύλια για την μεταφορά μαθητών

Στην πρόσφατη μελέτη του Ινστιτούτου Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης με τίτλο «Μελέτη για το σύστημα μεταφοράς μαθητών στην Ελλάδα: σημερινή κατάσταση και δυνατές βελτιώσεις» εντοπίζονται σημαντικά θέματα αναφορικά με τη σχολικές μεταφορές. Εκ των σπουδαιότερων είναι οι μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ του κόστους των συμβάσεων για την μεταφορά των μαθητών σε σχέση με την αρχική προκήρυξη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Θεσσαλονίκη, όπου ξοδεύονται για την μεταφορά από 500 έως 1000 ευρώ ανά μαθητή και συνολικά περί τα 11 εκατ. ευρώ το χρόνο, η απόκλιση μπορεί να φτάσει μέχρι και το 60%, με τις απευθείας αναθέσεις να αποτελούν τον κύριο τρόπο ανάληψης του έργου των μεταφορών. Επιπροσθέτως, συχνή είναι η μη τήρηση των προδιαγραφών για την περιγραφή του μεταφορικού έργου στις προκηρύξεις και τις συμβάσεις, ενώ και ο τρόπος υπολογισμού του κόστους μεταφοράς των μαθητών αντιμετωπίζει προβλήματα, κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι κάθε νομαρχία χρησιμοποιεί διαφορετικό τρόπο υπολογισμού του κόστους.
Ενόψει των παραπάνω και δεδομένης της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που επιτάσσει την ορθολογική διαχείριση των κονδυλίων για την μεταφορά των μαθητών, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Με ποιο τρόπο σκοπεύει η κυβέρνηση να εξαλείψει τις μεγάλες διαφορές που παρουσιάζονται ανάμεσα στο κόστος των μεταφορών που προβλέπουν οι προκηρύξεις και στο τελικό κόστος των συμβάσεων για την μεταφορά των μαθητών;
2. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση προκειμένου να περιοριστεί η ανάληψη του έργου της μεταφοράς των μαθητών μέσω απευθείας αναθέσεων, ως επακόλουθο της κήρυξης των σχετικών διαγωνισμών ως άγονων;
3. Πώς θα εξασφαλιστεί η ανάγκη ύπαρξης αυστηρού ελέγχου τήρησης των συμβάσεων, καθώς και η ανάγκη για την υιοθέτηση λεπτομερών διατάξεων για τη διαδικασία και τους φορείς που πρέπει να αναλάβουν τις μελέτες σχετικά με το σχεδιασμό και την επεξεργασία των δρομολογίων;
4. Πώς σχεδιάζει η κυβέρνηση να αναθεωρήσει τον τρόπο κοστολόγησης των δρομολογίων προς ένα κοινό τρόπο υπολογισμού για όλες τις γεωγραφικές περιοχές και έτσι ώστε να λαμβάνεται υπόψην το πραγματικό κόστος κάθε μεταφορικού μέσου;
5. Ποια η θέση της κυβέρνησης για την πρόταση του Ινστιτούτου Μεταφορών αναφορικά με την δημιουργία εθνικού ηλεκτρονικού μητρώου μεταφοράς μαθητών, στο οποίο θα πρέπει να καταχωρίζονται τα στοιχεία των προκηρύξεων και των συμβάσεων;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Εύα – Ευδοξία Καϊλή