ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου

ΘΕΜΑ: Ετήσιες απολαβές του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας.

Ενόψει της πιεστικής οικονομικής συγκυρίας για την χώρα μας, ο περιορισμός των αδικαιολόγητων δαπανών του Δημοσίου έχει έρθει στο προσκήνιο τόσο των πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης όσο και της κοινής γνώμης. Δεδομένου, μάλιστα, ότι η πολιτική εξοικονόμησης δαπανών δεν μπορεί να εφαρμοστεί επιλεκτικά μόνο σε μισθωτούς και συνταξιούχους, οι Έλληνες πολίτες διαρκώς ανατρέχουν στο παράδειγμα των απολαβών ανώτερων διοικητικών στελεχών, και ιδίως προέδρων, διοικητών και διευθυνόντων συμβούλων ΔΕΚΟ, οι οποίες πρώτα απ’ όλες πρέπει να ανταποκρίνονται στα νέα οικονομικά δεδομένα που αντιμετωπίζει η χώρα.

Ενόψει των παραπάνω και για την σωστή ενημέρωση αναφορικά με τις μισθολογικές απολαβές των Διοικητών των ΔΕΚΟ, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Ποιες είναι οι συνολικές ετήσιες καθαρές αποδοχές, συμπεριλαμβανομένων των όποιων σχετικών επιδομάτων, του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ.