ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κ. Γεώργιο Μπαμπινιώτη

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή παιδιών πολυτέκνων οικογενειών σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ.

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για τις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ στην περίπτωση των πολυτέκνων τα αδέλφια των εισακτέων πρέπει να είναι άγαμα και να μην έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους ή το 25ο έτος αν σπουδάζουν ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Αν δεν συντρέχουν αυτές οι προϋποθέσεις, ο υποψήφιος μιας τετραμελούς οικογένειας παύει να εμπίπτει στις προβλέψεις για την ειδική κατηγορία των παιδιών πολυτέκνων οικογενειών. Πολλά παιδιά πολύτεκνων οικογενειών που πέτυχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις και πέρασαν σε διάφορα παεπιστήμια της χώρας με την κατηγορία των πολυτέκων, δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους επειδή κάποιο από τα αδέρφια τους είχε περάσει τα 23 έτη και κατάχθηκαν στην γενική σειρά. Ως αποτέλεσμα, πολύτεκνες οικογένειες δέχονται ακόμα μια ισχυρή οικονομική πίεση καθώς τα παιδιά τους τελικώς αναγκάζονται να σπουδάσουν μακριά από τα σπίτια τους. Η κατάσταση οδήγησε όσες οικογένειες είχαν την οικονομική άνεση σε προσφυγές στην δικοιητική δικαιοσύνη, όπου με σχτικές αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων εγγράφονται προσωρινά τα παιδιά στη σχολές που πέρασαν αναμένοντας την απόφαση των διοικητικών εφετείων. Ωστόσο, για όσες οικογένειες δεν έχουν την δυνατότητα να προσφύγουν στην προστασία της δικαιοσύνης, το πρόβλημα εμμένει και οι οικονομικές δυσκολίες των οικογενειών τους εντείνονται. Το αίτημα των πολύτεκνων οικογενειών για την εγγραφή των παιδιών του στις σχολές που πέρασαν υποστηρίζεται και από σχετικές γνωματεύσεις έγκριτων καθηγητών, σύμφωνα με τις οποίες η σύμφωνη με τον νόμο και Σύνταγμα ερμηνεία των σχετικών διατάξεων, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι για την εισαγωγή των τέκνων των πολυτέκνων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ (με την ειδική κατηγορία των πολυτέκνων και των τέκνων τους) αρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα, την οποία διατηρούν ισοβίως, χωρίς να απαιτούνται οι πρόσθετες ηλικιακές προϋπόθεσεις αναφορικά με τα αδέρφια τους.

Ενόψει των παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Ποια είναι η θέση της κυβέρνησης απέναντι στο εν λόγω πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πολύτεκνες οικογένειες και ποιες δυνατότητες υπάρχουν για την επίλυσή του;