ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου

ΘΕΜΑ: Είσπραξη οφειλών νομικών και φυσικών προσώπων προς το Δημόσιο

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου, το ποσό των χρεών που έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτα είσπραξης αποτελεί ποσοστό 73,46% επί του συνόλου των ληξιπροθέσμων της 31.12.2009 ή ποσοστό που είναι κοντά στο 10% του ΑΕΠ, ποσοστά τα οποία οδηγούν σε ένα ποσό της τάξης των 24 δις ευρώ. Μετά την απόφαση να μην νομοθετηθεί η διαγραφή των ανεπίδεκτων είσπραξης οφειλών προς το Δημόσιο στα πλαίσια του νόμου για τις εργασιακές συμβάσεις και για τις ΔΕΚΟ - οφειλές οι οποίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία διαγράφονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης μόνο σε περίπτωση θανάτου του οφειλέτη και αποποίησης κληρονομιάς από του δικαιούχους – και δεδομένης της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που δεν αφήνει περιθώρια απώλειας εσόδων για το Δημόσιο, υπάρχει έντονη ανάγκη να προσδιοριστεί ακριβώς η κυβερνητική πολιτική αναφορικά με τα χρέη αυτά, ιδίως όταν μετά την δημοσιοποίηση των οφειλετών οι πολίτες διαπιστώνουν ότι πολλά αυτά αφορούν πρόσωπα με τεράστιες περιουσίες που δύσκολα θα μπορούσαν να δηλώσουν αδυναμία εξόφλησης.

Ενόψει των παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.Ποιο είναι το συνολικό ύψος των οφειλών προς το Δημόσιο από φυσικά και νομικά πρόσωπα;
2.Τι ποσοστό αυτών των οφειλών αποτελούν οι οφειλές «εν ζωή», των οποίων μπορεί να επιδιωχθεί η είσπραξη, και τι ποσοστό αποτελούν οφειλές που είναι ανεπίδεκτες είσπραξης, ήτοι οφειλές εταιριών που έχουν πτωχεύσει εδώ και χρόνια, πρόστιμα από πλαστά και εικονικά τιμολόγια φυσικών προσώπων χωρίς περιουσία και χρέη πολιτών που έχουν αποβιώσει αλλά οι κληρονόμοι τους δεν τα αποδέχτηκαν;
3.Με ποια κριτήρια οδηγήθηκαν οι αρμόδιες ΔΟΥ στον χαρακτηρισμό πολλών εκ των οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης και με ποιο τρόπο το οικονομικό επιτελείο διαπίστωσε το αξιόπιστο των γνωμοδοτήσεων αυτών, προκειμένου να βεβαιωθεί για την ενδεχόμενη ύπαρξη ή ανυπαρξία χρεών που μπορούν τελικά να εισπραχθούν, πριν κατατεθεί η σχετική διάταξη για την διαγραφή τους; Ομοίως, για ποιο λόγο δεν προτιμήθηκε να ενεργοποιηθεί η προβλεπόμενη ειδική γνωμοδοτική επιτροπή με στόχο την τεκμηρίωση και την απόδειξη του ανεπίδεκτου της είσπραξης των οφειλών πριν την πρόταση της σχετικής διάταξης για τη διαγραφή των χρεών;
4.Πώς σχεδιάζει η κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι θα εισπραχθούν οι οφειλές που δεν είναι ανεπίδεκτες είσπραξης και ότι πριν τον χαρακτηρισμό οφειλών ως ανεπίδεκτων θα έχουν εξαντληθεί πρώτα όλες οι απαιτούμενες ενέργειες εντοπισμού πηγών αποπληρωμής και αναγκαστικής είσπραξης;
5.Με ποιες ενέργειες η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να αντιμετωπίσει στη ρίζα του το πρόβλημα της ύπαρξης οφειλών ανεπίδεκτων είσπραξης, ήτοι πώς θα επιχειρηθεί ο καλύτερος προληπτικός έλεγχος της ύπαρξης οφειλών που με σημαντικό βαθμό βεβαιότητας και ελλείψει άλλων ενεργειών θα εξελιχθούν σε οφειλές ανεπίδεκτες είσπραξης, όπως χαρακτηριστικά συμβαίνει στην περίπτωση εκδόσεων εικονικών τιμολογίων από πρόσωπα χωρίς περιουσία ή σε περιπτώσεις όπου η εξέλιξη των αποτελεσμάτων χρήσης δείχνει ότι μια εταιρία οδηγείται σε δόλια χρεοκοπία;