Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-006477/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Maria Spyraki (PPE), Vangelis Meimarakis (PPE), Stelios Kympouropoulos (PPE), Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE), Manolis Kefalogiannis (PPE), Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Georgios Kyrtsos (PPE), Theodoros Zagorakis (PPE), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Nikos Androulakis (S&D), Eva Kaili (S&D)

Η πανδημία του κορoνοϊού και τα μέτρα περιορισμού της εξάπλωσής της οδήγησαν στην ακύρωση της πλειοψηφίας των προγραμματισμένων για το 2020 καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, συναυλίες, φεστιβάλ, πανηγύρια ακυρώθηκαν, η προβολή ταινιών στους κινηματογράφους διεκόπη ή επετράπη με πολύ περιορισμένο κοινό, ενώ επιχειρήσεις του θεάματος και της μουσικής και άλλοι καλλιτεχνικοί πολυχώροι ανέστειλαν τη λειτουργία τους ή και έκλεισαν οριστικά, με αποτέλεσμα πλήθος καλλιτεχνών και εργαζομένων στους χώρους αυτούς να μείνουν άνεργοι.

Ενόψει τούτων ερωτάται η Επιτροπή:

1. Υπάρχουν διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για την οικονομική στήριξη των εργαζομένων στην τέχνη και τον πολιτισμό όσο διαρκεί η πανδημία;

2. Ποιές ενέργειες προγραμματίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ενίσχυση του κλάδου των δημιουργών, καλλιτεχνών και επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού δεδομένων των νέων συνθηκών;

3. Πώς κρίνει τη διαμόρφωση ενός εθνικού προγράμματος στήριξης του πολιτισμού και της τέχνης, το οποίο θα διευκολύνει τη διενέργεια καλλιτεχνικών εκδηλώσεων με την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και θα περιλαμβάνει μέτρα, όπως η χρηματοδότηση ψηφιακών εκδόσεων πνευματικών και καλλιτεχνικών δημιουργιών και η επιδότηση αγοράς εισιτηρίων για παρακολούθηση θεαμάτων ψηφιακά ή βιβλίων σε χαρτί ή ηλεκτρονική μορφή;


Απάντηση της κ. Gabriel
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-006477/2020

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα και έχει θεσπίσει οριζόντια και ειδικά μέτρα στήριξης υπέρ των εν λόγω τομέων. Ένας κατάλογος με ενωσιακά μέτρα στήριξης του πολιτισμού εν μέσω της πανδημίας COVID-19 διατίθεται σε ειδική ιστοσελίδα(1), όπου αναφέρονται λεπτομερώς τα οριζόντια μέτρα(2) και τα μέτρα που αφορούν το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη». Η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τα οριζόντια μέτρα και στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας.

Η Επιτροπή παρέχει τη μέγιστη δυνατή ευελιξία όσον αφορά την υλοποίηση του τρέχοντος προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», εντός των ορίων του εφαρμοστέου νομικού πλαισίου. Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» για την περίοδο 2021-2027 ενισχύεται, με συνολικό κονδύλιο ύψους 2,242 δισ. EUR σε τιμές του 2018. Σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό για την τρέχουσα χρηματοδοτική περίοδο 2014-2020, αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση κατά +58 % σε επίπεδο ΕΕ-27 σε τιμές του 2018. Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» 2021-2027 θα στηρίξει τη δημιουργία ευρωπαϊκών έργων και θα βοηθήσει τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα να αξιοποιήσουν το οικονομικό δυναμικό τους, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή.

Επιπλέον, στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα έχουν καταστεί διαθέσιμα και άλλα εργαλεία, όπως το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», το οποίο προτίθεται να αφιερώσει μια ομάδα για τον «Πολιτισμό, τη δημιουργικότητα και την πολυδεκτική κοινωνία», καθώς και στα μέσα της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, με ειδικό στόχο σχετικό με τον πολιτισμό και τον τουρισμό. Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για τα μέσα ενημέρωσης και τα οπτικοακουστικά μέσα(3), η Επιτροπή έχει στόχο να βοηθήσει τις εταιρείες οπτικοακουστικών μέσων να ανακάμψουν, να μετασχηματίσουν τον οπτικοακουστικό κλάδο και να καταστήσουν δυνατή την καινοτομία στον τομέα.

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τα εθνικά προγράμματα στήριξης του πολιτιστικού τομέα και πιστεύει ότι τα ενωσιακά προγράμματα μπορούν να τα συμπληρώσουν επωφελώς.
(1) https://ec.europa.eu/culture/resources/coronavirus-response
(2) Σε αυτά περιλαμβάνονται το προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης, η Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού, η στήριξη για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE), το Ταμείο αρωγής για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων.
(3) COM/2020/784 final — https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0784