γραπτώς. ‒ Ψήφισα υπέρ του εν λόγω σχεδίου κανονισμού διότι πρόκειται για ένα απαραίτητο βήμα προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκίνησης της νέας περιόδου προγραμματισμού για την πολιτική συνοχής, χωρίς να υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις για περιφέρειες και πόλεις και, κατά συνέπεια, για ευρωπαίους πολίτες. Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία αποτελούν την πιο σημαντική επενδυτική πολιτική της Ένωσης και είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται όλοι οι πόροι, όσο πιο έγκαιρα και αποτελεσματικά γίνεται, προκειμένου να υπάρξει ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης. Η νέα περίοδος προγραμματισμού έχει ήδη καθυστερήσει σημαντικά και πρέπει να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις ή οποιεσδήποτε απώλειες.