Η τεχνολογία 5G αναμένεται να φέρει επανάσταση στις τηλεπικοινωνίες, επιτρέποντας τη μεταφορά τεράστιου όγκου δεδομένων. Παρόλα αυτά, επιστήμονες ανά τον κόσμο κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, ενώ ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Πολιτείας της Ουάσιγκτον Martin Pall αναφέρει ότι η επικράτηση του 5G χωρίς έρευνες αντικτύπου θα είναι η μεγαλύτερη ανοησία της ανθρωπότητας. Ταυτόχρονα, οι Βρυξέλλες και περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου απαγόρευσαν το 5G, ενώ βουλευτές στην Ολλανδία, την Ελβετία και τις ΗΠΑ καλούν τις κυβερνήσεις τους να εκπονήσουν έρευνες επικινδυνότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο ερωτάται η Επιτροπή:

1. Σκοπεύει να διεξαγάγει ανεξάρτητες έρευνες επικινδυνότητας για το 5G έτσι ώστε να καταστεί σημείο αναφοράς για την τεκμηριωμένη πληροφόρηση των πολιτών και να αποφευχθούν περαιτέρω εικασίες για την ασφάλεια της ανθρώπινης υγείας;

2. Μπορεί να εγγυηθεί ότι σε περιοχές όπου λειτουργούν ήδη πιλοτικά πομποί 5G, η πυκνότητα των πομπών που εκπέμπουν δεν θα έχει επίδραση στην ανθρώπινη υγεία;

3. Έχουν διερευνηθεί τεχνικές λύσεις η εφαρμογή των οποίων θα διασφαλίσει την ανθρώπινη υγεία από ανεπιθύμητες παρενέργειες;


1. Η επιστημονική επιτροπή για τους υγειονομικούς, περιβαλλοντικούς και αναδυόμενους κινδύνους(1) έχει μόνιμη εντολή από την Επιτροπή να διεξάγει, μεταξύ άλλων, ανεξάρτητη αξιολόγηση των κινδύνων για την υγεία που ενδέχεται να συνδέονται με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Η επιστημονική επιτροπή έχει εκδώσει πέντε σχετικές γνωμοδοτήσεις, εκ των οποίων η τελευταία εκδόθηκε το 2015(2), και δεν παρείχε καμία επιστημονική αιτιολόγηση για την αναθεώρηση των ορίων που έχουν καθοριστεί με τη σύσταση 1999/519/ΕΚ του Συμβουλίου(3). Τα όρια αυτά βασίζονται σε ανεξάρτητες οδηγίες που εξέδωσε η διεθνής επιτροπή για την προστασία από τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες(4). Κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, ο συγκεκριμένος φορέας επανεξετάζει επί του παρόντος τις κατευθυντήριες γραμμές του. Η Επιτροπή περιμένει τα συμπεράσματα, τα οποία αναμένεται να δημοσιευτούν σύντομα, και ενδέχεται να επανεκτιμήσει την κατάσταση, εφόσον χρειαστεί, σε σχέση με τη σύσταση του Συμβουλίου, σε συνεργασία με την επιστημονική επιτροπή και άλλους αρμόδιους φορείς.

2. Τα μέγιστα όρια έκθεσης που καθορίστηκαν από τη σύσταση έχουν ήδη συμπεριλάβει την αρχή της προφύλαξης. Ορίστηκαν σε επίπεδα 50 φορές χαμηλότερα από τα όρια που έχουν χαρακτηριστεί ως επιβλαβή για την υγεία του κοινού, με βάση τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία. Αναμένεται ότι η έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία κατά τη χρήση του 5G θα είναι παραπλήσια της έκθεσης λόγω 4G και θα βρίσκεται σε επίπεδα σαφώς χαμηλότερα των αυστηρών ορίων που συνιστά το Συμβούλιο.

3. Ενώ η Επιτροπή, μέσω των προγραμμάτων-πλαισίων της για την έρευνα και την καινοτομία, έχει χρηματοδοτήσει έρευνες για μη τεχνολογικά μέσα μείωσης της έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία(5), δεν έχει χρηματοδοτήσει ειδική έρευνα για τεχνολογικές λύσεις όπως αυτές στις οποίες αναφέρεται η κ. βουλευτής.

(1) https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/scheer_el
(2) https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_041.pdf
(3) https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/9509b04f-1df0-4221-bfa2-c7af77975556/language-el
(4) https://www.icnirp.org/
(5) Για παράδειγμα το έργο GERONIMO (https://cordis.europa.eu/project/id/603794/reporting)