ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Γεώργιο Κουτρουμάνη

ΘΕΜΑ: Απόσυρση διάταξης για ρυθμίσεις υπέρ των υπερχρεωμένων νοικοκυριών

Ο Ν. 3869/2010, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το νόμο 3996/2011, για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων αποτέλεσε ένα ουσιαστικό βήμα για να δοθεί η πραγματική δυνατότητα σε υπερχρεωμένους καταναλωτές και οικογένειες να πραγματοποιήσουν ένα νέο οικονομικό ξεκίνημα, δίνοντάς τους διέξοδο και προοπτική μέσω της ρύθμισης των οφειλών τους προς τους πιστωτές τους. Η υπερχρέωση έχει αναδειχτεί πλέον ως ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά προβλήματα στη χώρα μας και, ως οφείλει κάθε σύγχρονο κοινωνικό κράτος δικαίου, έπρεπε να αντιμετωπιστεί ως ζήτημα μείζονος σημασίας. Η εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, ωστόσο, αντιμετώπισε μια σειρά από προβλήματα , είτε στο επίπεδο της δικαστηριακής πρακτικής με την ύπαρξη αριθμού αιτήσεων πολύ μεγαλύτερου αυτού που μπορούσαν να διαχειριστούν τα Ειρηνοδικεία της χώρας σε εύλογο χρονικό διάστημα, είτε στο επίπεδο των ίδιων των ρυθμίσεων του νόμου, όπου όπως διαπιστώθηκε υπήρχε η ανάγκη για εισαγωγή νέων διατάξεων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου της υπερχρέωσης. Προς τον τελευταίο αυτό σκοπό στόχευαν οι σχετικές ρυθμίσεις του άρθρου 49 στο υπό επεξεργασία νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας με τίτλο «Κανονισμός Ασφάλισης ΙΚΑ – ΕΤΑΜ κα λοιπές διατάξεις». Μεταξύ αυτών ήταν η ένταξη στο ρυθμιστικό πεδίο του νόμου των φυσικών προσώπων που ασκούν εμπορική δραστηριότητα με προσωπική ιδιωτική εργασία, για τα οποία υπήρχε διαπιστωμένη απροθυμία συνεργασίας των τραπεζών, η προαιρετικότητα της προσπάθειας επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού πριν την κατάθεση της αίτησης για ρύθμιση, η έναρξη του χρόνου της περιόδου ρύθμισης των χρεών από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης κι όχι από το χρονικό σημείο έκδοσης της απόφασης, τερματίζοντας έτσι τη μακροχρόνια διαδικασία αναμονής για τους οφειλέτες, και η προστασία του ατομικού τραπεζικού λογαριασμού του οφειλέτη από κατάσχεση έως 1.500 ευρώ προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στα έξοδα της καθημερινότητάς του. Εντούτοις, με την επίκληση εν εξελίξει διαβούλευσης με την ΕΚΤ, οι σχετικές ρυθμίσεις αποσύρθηκαν, δημιουργώντας έντονη ανησυχία σε χιλιάδες υπερχρεωμένους πολίτες αναφορικά με τις δυνατότητες τους για πραγματική και αποτελεσματική ρύθμιση των οφειλών τους.

Ενόψει των παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Ποιοι είναι οι λόγοι της απόσυρσης της συγκεκριμένης διάταξης, ποια σημεία της αφορά η διαβούλευση με την ΕΚΤ και ποιες είναι οι αντιρρήσεις που εκφράστηκαν από την τελευταία;
2. Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η σχετική διαβούλευση και ποιες οι εκτιμήσεις του Υπουργείου για τη δυνατότητα άμεσης επαναφοράς των σχετικών ρυθμίσεων προς ψήφιση από το κοινοβούλιο;