Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο κατέληξαν πρόσφατα σε συμφωνία σχετικά με τα ψηφιακά πιστοποιητικά COVID που αποσκοπούν στη διευκόλυνση των ταξιδιών στην Ευρώπη. Αν και το πιστοποιητικό αναμένεται να απλουστεύσει τα ταξίδια, η μεγάλης κλίμακας ανάπτυξή του συνοδεύεται από νομικές και δεοντολογικές προκλήσεις.

1. Ορισμένα κράτη μέλη επέτρεψαν σε ταξιδιώτες που έλαβαν εμβόλια τα οποία δεν έχουν εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων να εισέλθουν στη χώρα. Οι υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες μεταξύ χωρών της ΕΕ και τρίτων χωρών για το θέμα αυτό θεωρούνται άραγε συμβατές με τη συμφωνημένη διαδικασία πιστοποίησης σε επίπεδο ΕΕ;

2. Σύμφωνα με τους συμφωνημένους κανόνες πιστοποίησης της ΕΕ για την COVID-19, τα κράτη μέλη έχουν τη διακριτική ευχέρεια να αποδέχονται ή όχι τεστ αντιγόνων, να καθορίζουν την περίοδο ισχύος των τεστ PCR, και ακόμη και να απαιτούν διαφορετικά χρονικά πλαίσια μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού. Τι κάνει η Επιτροπή για να εξασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού για τις ταξιδιωτικές απαιτήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ;

3. Το έντυπο εντοπισμού επιβατών (PLF) επιτρέπει στους ταξιδιώτες να λαμβάνουν ειδικό κωδικό QR ο οποίος καθορίζει κατά πόσον πρέπει να υποβληθούν σε τεστ για την COVID-19 ή όχι. Από την περιγραφή αυτού του εργαλείου μηχανικής μάθησης που έχει αναπτυχθεί σε διάφορα κράτη μέλη, δεν είναι ιδιαίτερα σαφές πώς ακριβώς λειτουργούν αυτοί οι αλγόριθμοι ή ποια κριτήρια και παραμέτρους χρησιμοποιούν. Θα απαιτήσει η Επιτροπή την αποκάλυψη αυτών των αλγοριθμικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων;


Απάντηση του κ. Reynders
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-003700/2021

Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID(1), όταν τα κράτη μέλη αποδέχονται αποδεικτικά στοιχεία εμβολιασμού προκειμένου να αρθούν οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί, είναι υποχρεωμένα να αποδέχονται πιστοποιητικά για εμβόλια εγκεκριμένα από την ΕΕ. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αίρουν τους περιορισμούς για τους κατόχους πιστοποιητικών που αναφέρονται σε άλλα εμβόλια.

Για τα εμβόλια που χορηγούνται από τρίτες χώρες, είναι αναγκαίο να προσδιορίζεται αν αντιστοιχούν σε εμβόλιο εγκεκριμένο από την ΕΕ. Η Επιτροπή υποστήριξε τις συζητήσεις στην Επιτροπή Υγειονομικής Ασφάλειας για το θέμα αυτό και δημοσίευσε επισκόπηση των εμβολίων που χορηγούνται από τρίτες χώρες, για τα οποία τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ θα άρουν τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, καθώς και κατάλογο των εμβολίων η άδεια εκμετάλλευσης των οποίων έχει παραχωρηθεί, για τα οποία αρκετά κράτη μέλη αίρουν τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, καθώς θεωρούν ότι αντιστοιχούν στα εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση από την ΕΕ(2).

Για να συμβάλει στον συντονισμό των ταξιδιωτικών απαιτήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ, το Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, επικαιροποίησε τη σύσταση για τον συντονισμό των περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία(3), που περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τυποποιημένες περιόδους ισχύος για τα τεστ.

Τα έντυπα εντοπισμού επιβατών (PLF) είναι εθνικά εργαλεία ιχνηλάτησης επαφών, τα οποία υποστηρίζουν την εφαρμογή της απόφασης 1082/2013 σχετικά με τις σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας(4). Η πλατφόρμα ανταλλαγής PLF της ΕΕ(5) διευκολύνει την ανταλλαγή δεδομένων υγείας μεταξύ των εθνικών αρχών, με βάση τα εθνικά τους συστήματα PLF. Οι αποφάσεις που βασίζονται σε πληροφορίες που περιέχονται στα PLF εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών.
(1) http://data.europa.eu/eli/reg/2021/953/oj
(2) https://reopen.europa.eu/en
(3) http://data.europa.eu/eli/reco/2021/961/oj
(4) http://data.europa.eu/eli/dec/2013/1082/oj
(5) http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/858/oj και http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1212/oj