Η ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) έχουν αντισταθμίσει την έλλειψη χρηματοδότησης για έργα υποδομής και άλλα έργα καινοτομίας με νέα χρηματοπιστωτικά μέσα όπως τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) και το InvestEurope, χάρη στα οποία έχει ήδη σημειωθεί σημαντική αύξηση στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Η ΕΤΕπ χρησιμοποιεί τη στήριξη των ΕΔΕΤ για την παροχή χρηματοδότησης σε οικονομικά βιώσιμα έργα, ιδιαίτερα εκείνα που ενέχουν υψηλότερο κίνδυνο από ό,τι συνήθως αναλαμβάνει.

Ωστόσο, η ΕΤΕπ έχει διαθέσει κονδύλια για έργα που έχουν ήδη λάβει χρηματοδότηση από θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές, γεγονός που θέτει υπό αμφισβήτηση το βασικό σημείο εστίασης του σχεδίου. Επιπλέον, υπήρξαν καταγγελίες ότι κονδύλια των ΕΔΕΤ χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων προώθησης αντί για έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) και για τη δημιουργία υπηρεσιών που θα ωφελήσουν τους πολίτες της ΕΕ και θα θέσουν τις βάσεις για βιώσιμες υπηρεσίες.

1. Με ποιον τρόπο η Επιτροπή καθορίζει τις χρηματοδοτικές προτεραιότητες και παρακολουθεί και αξιολογεί τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ που χορηγούνται σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς μέσω των ΕΔΕΤ;

2. Τι διαδικασίες και κυρώσεις προβλέπονται σε περίπτωση κατάχρησης κονδυλίων της ΕΕ και ποιο είναι το συνολικό ποσοστό χρηματοδότησης που έχει χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά;

3. Αποτελεί η συμμόρφωση με την εγχώρια νομοθεσία παράγοντα που λαμβάνεται υπόψη όταν η ΕΤΕπ διαθέτει χρηματοδότηση σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς;


Απάντηση του κ. Gentiloni
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-001372/2020

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου να διασφαλίζεται η κατάλληλη χρήση της εγγύησης της ΕΕ. Η διαχείριση των επιχειρήσεων του ΕΤΣΕ πραγματοποιείται υπό την ευθύνη και τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), υπό την εποπτεία του διοικητικού συμβουλίου της. Σύμφωνα με τον κανονισμό για το ΕΤΣΕ, η ΕΤΕπ υποβάλλει στην Επιτροπή εξαμηνιαία επιχειρησιακή έκθεση και ετήσιες οικονομικές εκθέσεις σχετικά με τα πεπραγμένα του ΕΤΣΕ. Επιπλέον, κάθε τρία χρόνια, η ΕΤΕπ δημοσιεύει αξιολόγηση σχετικά με τη λειτουργία του ΕΤΣΕ. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή δημοσιεύει αναλυτική έκθεση σχετικά με τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ και τη λειτουργία του ταμείου εγγυήσεων.

Το ΕΤΣΕ τίθεται σε εφαρμογή μέσω συμβατικής ρύθμισης η οποία συνδυάζει εγγύηση χαρτοφυλακίου που παρέχεται στον όμιλο της ΕΤΕπ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και εισφορά κεφαλαίου από την ΕΤΕπ. Όταν η ΕΤΕπ και η Επιτροπή λαμβάνουν γνώση εικαζόμενων περιπτώσεων απάτης, διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), η οποία είναι επιφορτισμένη με την έρευνα της απάτης και της διαφθοράς εις βάρος του προϋπολογισμού της Ένωσης. Όταν από την έρευνα της OLAF διαπιστώνεται απάτη εις βάρος του προϋπολογισμού της Ένωσης, η Υπηρεσία εκδίδει οικονομικές συστάσεις προς τα αρμόδια θεσμικά όργανα της ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί η ανάκτηση των σχετικών ποσών. Σε περίπτωση που η έρευνα της OLAF διαπιστώσει πραγματικά περιστατικά που ενδέχεται να επισύρουν ποινική δίωξη, η Υπηρεσία μπορεί επίσης να απευθύνει δικαστικές συστάσεις στις αρμόδιες εθνικές αρχές.

Για να επωφεληθεί από τους πόρους της ΕΤΕπ, το έργο πρέπει να υποβληθεί στη διαδικασία δέουσας επιμέλειας της ΕΤΕπ. Αυτό σημαίνει ότι το έργο υποβάλλεται σε αξιολόγηση, η οποία πραγματοποιείται από τις ομάδες μηχανικών, οικονομολόγων και χρηματοοικονομικών αναλυτών της ΕΤΕπ, σε στενή συνεργασία με τον υπεύθυνο υλοποίησης του έργου. Ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης του έργου είναι η συμμόρφωση με την εγχώρια νομοθεσία. Εκτός από την εν λόγω δέουσα επιμέλεια, τα έργα του ΕΤΣΕ πρέπει να πληρούν το κριτήριο της προσθετικότητας.