Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-005582/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Ádám Kósa (PPE), Giorgos Georgiou (GUE/NGL), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Brando Benifei (S&D), Chiara Gemma (NI), Marianne Vind (S&D), Milan Brglez (S&D), Josianne Cutajar (S&D), Ivan Štefanec (PPE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Atidzhe Alieva-Veli (Renew), Loucas Fourlas (PPE), José Gusmão (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Isabel Carvalhais (S&D), Dragoș Pîslaru (Renew), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL), Alex Agius Saliba (S&D), Tanja Fajon (S&D), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Pascal Durand (Renew), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Jarosław Duda (PPE), Samira Rafaela (Renew), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Younous Omarjee (GUE/NGL), Eva Kaili (S&D), Ibán García Del Blanco (S&D), Cindy Franssen (PPE), Benoît Lutgen (PPE), Estrella Durá Ferrandis (S&D), Mónica Silvana González (S&D), Alicia Homs Ginel (S&D), Abir Al-Sahlani (Renew), Maria Walsh (PPE), Radka Maxová (Renew)

Έχουμε αντιληφθεί ότι ο τομέας της Στατιστικής ονοματολογίας των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση του εξυπηρετητή για την παραπομπή και διαχείριση ονοματολογιών της Eurostat(1) περιέχει ορισμένους ακατάλληλους όρους.

Στον υποτομέα Q87, «Δραστηριότητες βοήθειας κατ' οίκον» του τομέα Q, «Δραστηριότητες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα», ένα από τα σημεία τιτλοφορείται «Residential care activities for mental retardation» (Δραστηριότητες αποκλειστικού(-ής) νοσοκόμου κατ' οίκον για νοητική υστέρηση) και ένα άλλο «Residential care activities for the elderly and disabled» (Δραστηριότητες αποκλειστικού(-ής) νοσοκόμου κατ' οίκον για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία). Η τελευταία αυτή διατύπωση χρησιμοποιείται επίσης στον υποτομέα Q88, «Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος», όπου γίνεται λόγος για «social work activities without accommodation for the elderly and disabled» (δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία).

Λαμβάνοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και τις υφιστάμενες πολιτικές της Επιτροπής σχετικά με τους ηλικιωμένους:

1. Θεωρεί η Επιτροπή κατάλληλη την χρήση όρων όπως «mental retardation» (νοητική υστέρηση), «the elderly» (οι ηλικιωμένοι) και «the disabled» (τα άτομα με αναπηρία);

2. Σχεδιάζει να ζητήσει από την Eurostat να επικαιροποιήσει αυτούς τους όρους ώστε να αναφέρεται με περισσότερο σεβασμό στα άτομα με νοητική υστέρηση, στους ηλικιωμένους και στα άτομα με αναπηρία; Εάν ναι, πότε;

3. Διαθέτει η Επιτροπή μια εκδοτική πολιτική που να αντανακλά μια προσέγγιση που να βασίζεται περισσότερο στα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω της χρήσης πολυδεκτικής γλώσσας;
(1) https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfmΠαραπομπή και Διαχείριση Ονοματολογιών?TargetUrl=DSP_PUB_WELC (https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?TargetUrl=DSP_PUB_WELC


E-005582/2020 Απάντηση του κ. Gentiloni εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (11.12.2020)

Η στατιστική ταξινόμηση (ονοματολογία) των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (NACE) θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Βασίζεται στη διεθνή πρότυπη ταξινόμηση όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας (ISIC) , η οποία καταρτίστηκε από τη Στατιστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών. Για να εξασφαλιστεί η συγκρισιμότητα των δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο, η NACE είναι πλήρως συνεπής με τη δομή, το περιεχόμενο, την ορολογία κ.λπ. της ISIC. Ως εκ τούτου, και οι δύο ταξινομήσεις αντικατοπτρίζουν την ορολογία που ήταν σε χρήση όταν δημοσιεύθηκαν οι ταξινομήσεις αυτές μεταξύ του 2006 και του 2008.

Τόσο η NACE όσο και η ISIC βρίσκονται επί του παρόντος υπό αναθεώρηση, η οποία θα οδηγήσει σε νέες εκδόσεις αυτών των ταξινομήσεων. Η αναθεώρηση της κατάλληλης ορολογίας της NACE και της ISIC αποτελεί μέρος της συνολικής επανεξέτασης των ταξινομήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα αξιολογήσει και θα επικαιροποιήσει την ορολογία που χρησιμοποιείται στη NACE, ώστε να ανταποκριθεί στα σημερινά πρότυπα και αξίες και να εξασφαλίσει κατάλληλη και πολυδεκτική γλώσσα. Η Eurostat θα διασφαλίσει την παροχή της απαραίτητης συμβολής και για την επανεξέταση της ISIC.

Η ορολογία που θα χρησιμοποιηθεί στις ταξινομήσεις θα επιλεγεί και θα αξιολογηθεί σε στενή συνεργασία με εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Μόλις το πρώτο σχέδιο της νέας ταξινόμησης NACE είναι έτοιμο, θα ζητηθεί η γνώμη όλων των ενδιαφερόμενων μερών στο πλαίσιο δημόσιας διαδικτυακής διαβούλευσης.

Κατά τη σύνταξη των εγγράφων της, η Επιτροπή είναι σταθερά προσηλωμένη στη χρήση ορολογίας που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και διασφαλίζει τη συμπεριληπτικότητα.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE — αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου και ορισμένων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς (ΕΕ L 393 της 30.12.2006, σ. 1).
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_4rev4e.pdf