Σχετικά με τις φαρμακευτικές δαπάνες, ερωτάται η Επιτροπή:

— Τι στοιχεία έχει στη διάθεσή της για τη φαρμακευτική δαπάνη γενικά και ειδικότερα για τη φαρμακευτική δαπάνη των ασφαλιστικών ταμείων κατά τα έτη 2009, 2010, 2011 και 2012;
— Στο πλαίσιο του προγράμματος παροχής χρηματοδοτικής στήριξης στην Ελλάδα, πώς καθορίζονται οι ανά έτος στόχοι της φαρμακευτικής δαπάνης;
— Ποιος είναι ο ρόλος των υπηρεσιών της Επιτροπής που λειτουργούν στο πλαίσιο της Τρόικας στον τομέα της φαρμακευτικής δαπάνης και ιδιαίτερα στην καταπολέμηση της προκλητής συνταγογράφησης (unnecessary drugs prescription);