Ένας από τους βασικούς παράγοντες που καθορίζει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων είναι το κόστος ενέργειας. Οι ελληνικές επιχειρήσεις, είτε πρόκειται για μεγάλης κλίμακας βιομηχανίες είτε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της μεταποίησης, της εστίασης και της αγροτικής παραγωγής, αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα βιωσιμότητας που οφείλεται μεταξύ άλλων στο πολύ υψηλό ενεργειακό κόστος.

Βασικός ενεργειακός πάροχος είναι η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), η οποία θεωρητικά είναι κοινής ωφέλειας και θα έπρεπε να εκτελεί επιβοηθητικές οικονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες προς το συμφέρον των πολλών και όχι των λίγων.

Ωστόσο, αρκετά χρόνια μετά την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στην Ελλάδα ο ανταγωνισμός είναι πολύ περιορισμένος και ουσιαστικά υπάρχει μονοπώλιο. Αυτό επηρεάζει την παραγωγή και τη χονδρική πώληση, καθώς και την προμήθεια που φτάνει στους τελικούς καταναλωτές.

Στα πλαίσια αυτά και με βάση το δίκαιο ανταγωνισμού, ερωτάται η Επιτροπή:

Ποια μέτρα θα λάβει για να αρθούν οι στρεβλώσεις στην αγορά ενέργειας, που αυξάνουν το κόστος για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές;