Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002094/2021/rev.1
προς τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Fulvio Martusciello (PPE), Karen Melchior (Renew), Eva Kaili (S&D), Pietro Fiocchi (ECR), Hynek Blaško (ID)

Μολονότι τα ονόματα των υποψηφίων για την προεδρία της Ιντερπόλ, του διεθνούς αστυνομικού οργάνου, δεν δημοσιοποιούνται, ένας από τους υποψηφίους είναι ο Υποστράτηγος των ΗΑΕ, Ahmed Naser Al Raisi.

Ο πρόεδρος της Ιντερπόλ ασκεί σημαντική επιρροή, και οι προσπάθειες των ΗΑΕ για την τοποθέτηση ενός από τα ανώτερα στελέχη της αστυνομίας τους, του κ. Al Raisi, ως επόμενου προέδρου, θα πρέπει να τεθούν υπό αμφισβήτηση και να σταματήσουν.

Ορισμένοι αλλοδαποί καθώς και ορισμένοι πολίτες της χώρας δηλώνουν ότι κρατήθηκαν και βασανίστηκαν από την αστυνομία των ΗΑΕ επειδή συμμετείχαν σε κινήματα υπέρ της δημοκρατίας και υπέρ του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η μεγάλη δωρεά των ΗΑΕ προς την Ιντερπόλ το 2017 δεν θα πρέπει να νομιμοποιεί ή να δικαιολογεί παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης των ΗΑΕ ή την αμφιλεγόμενη χρήση του συστήματος «κόκκινων σημάτων» της Ιντερπόλ.

1. Γνωρίζει ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας τις κακές επιδόσεις των ΗΑΕ όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ποινική δικαιοσύνη και τη χρήση των κόκκινων σημάτων της Ιντερπόλ;

2. Ποια είναι η άποψη της Επιτροπής για την κατάσταση;