Σημαντική θέση στην έννοια του ενωσιακού κεκτημένου (άρθρο 6, παράγραφοι 1 και 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση) κατέχει ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η προστασία της ιδιοκτησίας, που αποτελεί θεμελιώδες και αναπαλλοτρίωτο δικαίωμα του ατόμου και τελεί υπό την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Στην περίπτωση των Ελλήνων πολιτών, το συγκεκριμένο δικαίωμα παραβιάζεται.

Ερωτάται συνεπώς η Επιτροπή:

1)     Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ, όπως κατοχυρώνονται από το κεκτημένο και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, στο θέμα της δήμευσης περιουσιών στην Ελλάδα;
2)     Επειδή δε οι πολιτικές της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης και των θεμελιωδών δικαιωμάτων αποσκοπούν στη διατήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη της Ένωσης ως χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, πώς επιτρέπει η Επιτροπή τη λήψη αδιέξοδων φορολογικών μέτρων, καθώς εφαρμόζεται ακόμη στην Ελλάδα πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής; Σε ποιες ενέργειες θα προβεί για την επανόρθωση της κατάστασης στην Ελλάδα ώστε να διασφαλίσει την κοινωνική δικαιοσύνη;