Η ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα υπερβαίνει το 84%. Οικοδομική δραστηριότητα και ευχέρεια χορήγησης στεγαστικών δανείων προ κρίσης οδήγησαν στην αδυναμία εξυπηρέτησής τους, λόγω δραματικής μείωσης των εισοδημάτων και υπερφορολόγησης, με αποτέλεσμα να ελλοχεύουν σημαντικότατοι κοινωνικοί κίνδυνοι.

Ο ΕΝΦΙΑ, που εισήχθη κατ' απαίτηση της Τρόικας, τελικώς δεν ενοποιεί τις φορολογικές επιβαρύνσεις των ακινήτων, αλλά προσθέτει έναν βαρύτερο φόρο στα πολλαπλώς φορολογημένα ακίνητα. Παρά τις εξαιρέσεις, πολλοί ηλικιωμένοι, χαμηλοσυνταξιούχοι, άνεργοι και άτομα με αναπηρία αδυνατούν πλέον να διατηρήσουν τις ιδιοκτησίες τους και να εξασφαλίσουν τα προς το ζην, σε τέτοιο σημείο ώστε να κινδυνεύει η κοινωνική συνοχή.

Κατά τα άρθρα 17 παράγραφος 1 και 114 παράγραφος 2 της ΣΕΕ, ερωτάται η Επιτροπή:

— Ο τετραπλασιασμός της φορολογικής επιβάρυνσης της κατοικίας με πολλαπλούς, μάλιστα, φόρους πάνω στο ίδιο φορολογικό αντικείμενο, σε καιρό κρίσης, με τετραπλάσια πια ανεργία και το μέσο εισόδημα να έχει καταβαραθρωθεί, συνάδει με το κοινοτικό δίκαιο και με τις αρχές της προστασίας των δικαιωμάτων της ιδιοκτησίας, των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία και της οικογένειας (άρθρα 17, 25, 26 και 33 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ);
— Προτίθεται να διερευνήσει το θέμα, να ελέγξει την Τρόικα και το κράτος μέλος και να αναλάβει πρωτοβουλίες για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών της που διαθέτουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα;

Απάντηση του κ. Moscovici εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή στηρίζει τις προσπάθειες εξορθολογισμού των φόρων ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα και έχει συνεργαστεί εκτενώς με τις ελληνικές αρχές προς αυτή την κατεύθυνση στο πλαίσιο του 2ου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα(1). Ως εκ τούτου, η ελληνική νομοθεσία για τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) εγκρίθηκε στα τέλη του 2013 και τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2014. Ο νέος ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων αντικαθιστά το υφιστάμενο έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων που εισπράττεται από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (τέλος ΔΕΗ), καθώς και τον φόρο ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ), και αναμένεται να συμβάλει ώστε το σύστημα να καταστεί απλούστερο και δικαιότερο. Η προβλεπόμενη απόδοση του νέου φόρου υπολογίζεται ότι θα είναι χαμηλότερη από τη συνδυασμένη απόδοση των προηγούμενων φόρων και τελών. Η εισαγωγή κάθε μείζονος νέου φόρου απαιτεί αναπόφευκτα κάποιες βελτιώσεις. Τον Σεπτέμβριο του 2014 έγιναν ορισμένες περιορισμένες τροποποιήσεις. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να συνδράμει τις ελληνικές αρχές στις προσπάθειές τους να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή του νέου φόρου, ο οποίος θεωρείται ότι είναι σύμφωνος με το δίκαιο της ΕΕ.

(1) http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2014/pdf/ocp192_en.pdf