Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000574/2022
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Alice Kuhnke (Verts/ALE), Delara Burkhardt (S&D), Sirpa Pietikäinen (PPE), Maria Arena (S&D), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Eleonora Evi (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Karen Melchior (Renew), Aurore Lalucq (S&D), Marie Toussaint (Verts/ALE), Yannick Jadot (Verts/ALE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Pierre Larrouturou (S&D), Raphaël Glucksmann (S&D), Monika Vana (Verts/ALE), Samira Rafaela (Renew), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Manuela Ripa (Verts/ALE), Lara Wolters (S&D), Tilly Metz (Verts/ALE), Sarah Wiener (Verts/ALE), Agnes Jongerius (S&D), Martin Hojsík (Renew), Karsten Lucke (S&D), Bettina Vollath (S&D), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Dietmar Köster (S&D), Andreas Schieder (S&D), Milan Brglez (S&D), Εύα Καϊλή (S&D), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Michal Šimečka (Renew), Martin Buschmann (NI), Eric Andrieu (S&D), Magdalena Adamowicz (PPE), Sylvie Guillaume (S&D), Lucia Ďuriš Nicholsonová (Renew)

Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος παράγοντας που συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή και στον περιβαλλοντικό αντίκτυπο μέσα από το πρίσμα της κατανάλωσης στην ΕΕ, και ο αντίκτυπος αυτός αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά. Η βιομηχανία έχει επίσης τεράστιο αντίκτυπο στα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως. Στο πλαίσιο της στρατηγικής για βιώσιμα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι ο μετασχηματισμός του τομέα πρέπει να καταστεί εφικτός μέσω νέων νομοθετικών πρωτοβουλιών σε επίπεδο ΕΕ.

1. Τα ενωσιακής εμβέλειας καθεστώτα διευρυμένης ευθύνης παραγωγού (EPR) έχουν ταυτοποιηθεί ως απαραίτητο μέρος της λύσης για τη δημιουργία μιας κυκλικής οικονομίας για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και για την εκπλήρωση από τα κράτη μέλη των δεσμεύσεών τους βάσει της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα. Είναι επίσης σημαντικό να ληφθούν υπόψη τα τεράστια ποσά χρηματοδότησης που εκτιμάται ότι απαιτούνται για τον μετασχηματισμό του κλωστοϋφαντουργικού τομέα. Θα συμπεριληφθεί η διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού στη στρατηγική, και ποια άλλα νομοθετικά μέτρα προβλέπονται για να καταστεί δυνατή η διοχέτευση των χρηματοδοτικών ροών στη χρηματοδότηση του μετασχηματισμού;

2. Τα κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα είναι ουσιαστικής σημασίας, αλλά οι περιβαλλοντικές επιδόσεις πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο αυτών των μοντέλων. Θα συνδεθούν τα κίνητρα πολιτικής για κυκλικά μοντέλα με αποδεδειγμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις;

3. Χωρίς την αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρεπούς εργασίας, η στρατηγική θα αποτύχει αναπόφευκτα να υλοποιήσει τους στόχους της. Θα συμπεριληφθεί ένα πρότυπο σε επίπεδο ΕΕ για τη δέουσα επιμέλεια στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων;