Τα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία, καθώς η ΕΕ προσπαθεί να εξισορροπήσει αποτελεσματικά την πολιτική της απάντηση στην ενεργειακή κρίση με τους στόχους της για πράσινη μετάβαση, ιδίως καθώς η ΕΕ κινείται πιο κοντά στην απαγόρευση των πωλήσεων νέων βενζινοκίνητων ή ντιζελοκίνητων αυτοκινήτων από το 2035[1].

Ωστόσο, υπάρχει σαφής έλλειψη υποδομών σε σταθμούς φόρτισης, οι οποίες μάλιστα δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες στο οδικό δίκτυο[2] της ΕΕ, καθώς οι αποστάσεις μεταξύ των σταθμών φόρτισης διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των περιφερειών. Φαίνεται επίσης να υπάρχει έλλειψη επίγνωσης όσον αφορά το κόστος φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, γεγονός που δημιουργεί αβεβαιότητα για τους δυνητικούς χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων.

Επομένως:

1.Έχει λάβει μέτρα η Επιτροπή για την εφαρμογή ενός τυποποιημένου πανενωσιακού δικτύου σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων;2.Ποιες προσπάθειες έχει καταβάλει η Επιτροπή για να διασφαλίσει τη συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους εγκαταστάτες σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο θέμα αυτό;3.Εξετάζει η Επιτροπή το ενδεχόμενο να αναλάβει πρωτοβουλία σε επίπεδο ΕΕ, για να αποκτήσει το κοινό τη σχετική επίγνωση και να διασφαλιστεί δίκαιη τιμολόγηση της φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων εντός της ΕΕ;

[1] https://www.euronews.com/next/2022/06/09/eu-parliament-backs-ban-on-new-petrol-and-diesel-combustion-engine-cars-from-2035
[2] https://www.euronews.com/next/2022/06/20/demand-for-evs-is-soaring-is-europes-charging-station-network-up-to-speed