Το 2017 η κυβέρνηση προχώρησε στην πώληση της ελληνικής κρατικής ΤΡΑΙΝΟΣΕ έναντι 5 εκατομμυρίων EUR σε ιταλική σύμπραξη του Δημοσίου και του ομίλου FSI. Είχε συμπεριληφθεί ένα επιπλέον ποσό ύψους 250 εκατομμυρίων EUR για την εξυπηρέτηση των άγονων γραμμών μέχρι το 2021. Η νυν κυβέρνηση, χωρίς διαγωνισμό, συμφώνησε την επέκταση του χρονικού διαστήματος σε 15 χρόνια, αυξάνοντας τη χορηγία σε 750 εκατομμύρια EUR, με υποσχέσεις για επενδύσεις ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων EUR.

Να σημειωθεί ότι η ετήσια επιχορήγηση των 50 εκατομμυρίων EUR για τις άγονες γραμμές είχε καθοριστεί το 2011, πριν από την πώληση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, με δεδομένα πριν το 2010. Η τελευταία αυτή συμφωνία προφανώς αλλάζει και τα δεδομένα που αφορούν στην απελευθέρωση της σιδηροδρομικής αγοράς, η οποία μάλλον αναβάλλεται επ' αόριστον.

Η συμφωνία χωρις διεθνή διαγωνισμό για τη σύμβαση των 500 εκατομμυρίων EUR συνάδει με τους όρους ανταγωνισμού της ΕΕ και είναι σύννομη με τον κανονισμό 1370/2007, εφόσον αποκλείεται η δυνατότητα εισόδου και άλλων εταιρειών στην υποτιθέμενη απελευθερωμένη αγορά της Ελλάδας;

Υπάρχουν επικαιροποιημένες μελέτες που να δικαιολογούν την ετήσια χορηγία των 50 εκατομμυρίων EUR, προβλέποντας επανεξέτασή της εάν από τις επενδύσεις της εταιρείας προκύψει εξυγίανση και βελτίωση των σιδηροδρομικών μεταφορών;

Έχετε παραλαβει οικονομοτεχνική μελέτη για τα 500 εκατομμύρια EUR που θα δοθούν χωρίς διαγωνισμό, ώστε να γνωμοδοτήσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού για την αποκλειστική συμφωνία υλοποίησης των άγονων γραμμών έως το 2031;


Απάντηση της εκτελεστικής αντιπροέδρου κ. Vestager
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-001485/2020

Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007(1) για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές, και έως τον Δεκέμβριο του 2023, οι αρμόδιες αρχές μεταφορών έχουν πράγματι τη δυνατότητα να αναθέτουν απευθείας σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας για σιδηροδρομικές μεταφορές σε φορέα εκμετάλλευσης (δηλαδή χωρίς διαδικασία διαγωνισμού). Σε αυτές τις περιπτώσεις, η μέγιστη διάρκεια της σύμβασης είναι δέκα έτη, αλλά για τις συμβάσεις που ανατέθηκαν πριν από τον Δεκέμβριο του 2019, η διάρκεια μπορεί να παραταθεί έως και για πέντε επιπλέον έτη, υπό τον όρο ότι ο εν λόγω φορέας εκμετάλλευσης θα πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις σε στοιχεία του ενεργητικού (όπως σε τροχαίο υλικό).

Αποζημίωση που καταβάλλεται σύμφωνα με τον κανονισμό 1370/2007 είναι συμβατή με την εσωτερική αγορά και εξαιρείται από τη διαδικασία κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2). Αποτελεί ευθύνη του κράτους μέλους να διασφαλίσει ότι η αποζημίωση που καταβάλλεται βάσει σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα για την εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης σχετικά με την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών και συμμορφώνεται με τον κανονισμό 1370/2007(3).

Δεδομένου ότι οι αρχές του κράτους μέλους είναι αποκλειστικά υπεύθυνες να διασφαλίζουν ότι η αποζημίωση είναι κατάλληλη σε σχέση με τις υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να κοινοποιούν στην Επιτροπή οικονομικοτεχνική μελέτη που να αποδεικνύει την τήρηση της εν λόγω απαίτησης.
(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70 (ΕΕ L 315 της 3.12.2007, σ. 1-13).
(2) Βλ. άρθρο 9 του κανονισμού αριθ. 1370/2007.
(3) Βλ. άρθρο 6 του κανονισμού αριθ. 1370/2007.