Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004923/2021
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Stéphanie Yon-Courtin (Renew), Andreas Schwab (PPE), Paul Tang (S&D), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Nathalie Loiseau (Renew), Marie-Pierre Vedrenne (Renew), Maria da Graça Carvalho (PPE), Mircea-Gheorghe Hava (PPE), Emil Radev (PPE), Eva Maydell (PPE), Reinhard Bütikofer (Verts/ALE), Dan-Ştefan Motreanu (PPE), Sandro Gozi (Renew), Dita Charanzová (Renew), Jérémy Decerle (Renew), Gilles Boyer (Renew), Sylvie Brunet (Renew), Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Liesje Schreinemacher (Renew), Laurence Farreng (Renew), Eva Kaili (S&D), Karin Karlsbro (Renew)

Το Συμβούλιο Εμπορίου και Τεχνολογίας ΕΕ-ΗΠΑ συνεδρίασε για πρώτη φορά στο Πίτσμπουργκ, στις 29 Σεπτεμβρίου 2021, με σκοπό τον συντονισμό των προσεγγίσεων σε βασικά παγκόσμια τεχνολογικά, οικονομικά και εμπορικά ζητήματα. Παράλληλα, η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν καθιερώσει κοινό διάλογο για την πολιτική ανταγωνισμού στον τομέα της τεχνολογίας, ο οποίος θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη κοινών προσεγγίσεων και στην ενίσχυση της συνεργασίας όσον αφορά την πολιτική ανταγωνισμού και την επιβολή των μέτρων στους τομείς της τεχνολογίας.

Ο ψηφιακός τομέας, το εμπόριο και ο ανταγωνισμός αποτελούν προτεραιότητες στις οποίες ξεκάθαρα στοχεύει η Επιτροπή. Το ίδιο ισχύει και σε άλλες δικαιοδοσίες, όπως αυτές των Ηνωμένων Πολιτειών, της Νότιας Κορέας, της Ινδίας και της Κίνας, οι οποίες λαμβάνουν μέτρα για τον περιορισμό της υπεροχής των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας.

Όσον αφορά τη φορολογία, η συνεργασία με τρίτες χώρες είναι ζωτικής σημασίας. Το Συμβούλιο Εμπορίου και Τεχνολογίας αποτελεί θετικό οιωνό. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι συννομοθέτης σε ορισμένες από τις βασικές προτάσεις σε αυτούς τους τομείς, όπως στην πράξη για τις ψηφιακές αγορές και στην πρόταση για τις ξένες επιδοτήσεις.

1. Πώς προτίθεται η Επιτροπή να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτόν τον διάλογο με τους ομολόγους της στις ΗΠΑ;

2. Θα εξέταζε η Επιτροπή το ενδεχόμενο να καταστήσει παρατηρητές βουλευτές του ΕΚ σε φόρουμ όπως αυτό του Διεθνούς Δικτύου Ανταγωνισμού (ΔΔΑ) ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), προκειμένου να αποκτήσει καλύτερη γνώση για τους σκοπούς της κατάρτισης νομοθεσίας στον τομέα αυτόν;