Για την λεηλασία μισθών & συντάξεων ευθύνη φέρει ο ίδιος ο Τσίπρας, καθώς αφήνει σοβαρές μεταρρυθμίσεις να αραχνιάζουν στο συρτάρι και να χάνονται χρήματα που διασφαλίσαμε από την Ευρώπη.Το κόστος των Συριζανέλ που πληρώνουν οι Έλληνες, αναδεικνύει με ερώτησή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή.

Με ερώτησή της προς την αρμόδια Επιτροπή η ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή έθεσε ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμών το ζήτημα της μεγάλης καθυστέρησης στην εφαρμογή του έργου της μεταρρύθμισης του Δημοσιονομικού συστήματος. Το συγκεκριμένο έργο, το οποίο έχει δρομολογηθεί ήδη από το 2014, με τίτλο «Εφαρμογή της μεταρρύθμισης του δημοσιονομικού συστήματος στην κεντρική διοίκηση και τη λοιπή γενική κυβέρνηση» με κωδικό ΟΠΣ : 376421 του ΕΠ “Διοικητική Μεταρρύθμιση”, βρίσκεται σε πλήρη αδράνεια από το 2015, παρά τη σχετική ενημέρωση των αρμόδιων του Υπουργείου Οικονομικών από την Ομάδα Διοίκησης Έργου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής και, μέχρι σήμερα, δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια για την πρόοδο της εφαρμογής του.

Τα πλεονεκτήματα που θα προσφέρει η ολοκλήρωση αυτού του έργου, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η κ.Καϊλή, είναι η εξοικονόμηση πόρων και η καλύτερη διαχείριση των παραμέτρων εφαρμογής του προϋπολογισμού, μέσω της εγκαθίδρυσης αποτελεσματικών και τεχνολογικά σύγχρονων μηχανισμών παρακολούθησης των οικονομικών μεγεθών των φορέων της κυβέρνησης.

Η ευρωβουλευτής τονίζει πώς είναι απαραίτητη η παρέμβαση της Επιτροπής για τη δρομολόγηση της απεμπλοκής του σημαντικού αυτού έργου, το οποίο έχει υπαχθεί ήδη στο προηγούμενο ΕΣΠΑ 2007-2013, και το οποίο θα συμβάλλει στην ορθολογικότερη εποπτεία της εφαρμογής του προϋπολογισμού καθώς αφορά τους 1.600 περίπου φορείς του Δημοσίου και τα Υπουργεία. Η μεταρρύθμιση αυτή άλλωστε, σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να οδηγήσει στην εξοικονόμηση σημαντικών δαπανών , σε μια περίοδο θεσμοθέτησης πρόσθετων και παράλογων φορολογικών βαρών λόγω ακριβώς της αποτυχίας αυτής της κυβέρνησης να εφαρμόσει τις σοβαρές μεταρρυθμίσεις που είχαν ήδη δρομολογηθεί και για τις οποίες είχε εξασφαλιστεί και η ανάλογη χρηματοδότηση, με αποτέλεσμα το κόστος της ανικανότητας και της αδιαφορίας αυτής των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ να πληρώνει ξανά ο Έλληνας φορολογούμενος

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Eva Kaili (S&D)

Θέμα: Σχετικά με την απεμπλοκή του έργου για τη μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού συστήματος

Ένα πολύ σημαντικό έργο για μία πιο σύγχρονη και αποτελεσματική εποπτεία στην εκτέλεση του προϋπολογισμού, το οποίο έχει ήδη δρομολογηθεί από το 2014, με το προηγούμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013, είναι η «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΟΙΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ». Το συγκεκριμένο έργο, το οποίο σε περίπτωση εφαρμογής θα οδηγούσε σε μεγάλη εξοικονόμηση πόρων και καλύτερη διαχείριση των παραμέτρων εφαρμογής του προϋπολογισμού, από το 2015 βρίσκεται σε πλήρη αδράνεια, μετά τη διαγωνιστική διαδικασία, με ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης και των αρμοδίων του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι δεν έχουν αναλάβει καμία σχετική πρωτοβουλία, παρά την άμεση ενημέρωσή τους από την Ομάδα Διοίκησης Έργου.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Υπάρχει σχετική ενημέρωση από την ελληνική κυβέρνηση για το πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί και ποιοι είναι οι λόγοι αυτής της μεγάλης καθυστέρησης μιας μεταρρύθμισης που θα εξοικονομούσε πολύτιμους πόρους σε μια περίοδο επιβολής νέων φορολογικών βαρών;

2. Θα υπάρξει πρωτοβουλία προς το αρμόδιο Υπουργείο για επιτάχυνση της ολοκλήρωσης του έργου, με τις απαραίτητες επικαιροποιήσεις και βελτιώσεις, δεδομένης της αναγκαιότητας περιστολής δαπανών αλλά και της ανάγκης παρακολούθησης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού με τεχνολογικά και επιστημονικά άρτιες μεθόδους;