Ο τομέας των βιομηχανιών βιοπροϊόντων θα μπορούσε να προσφέρει καινοτόμες λύσεις στην ΕΕ και να της επιτρέψει να πρωτοστατήσει στην καινοτομία, ούτως ώστε να μειώσει σημαντικά την εξάρτησή της από προϊόντα ορυκτής προέλευσης, να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και να οδηγηθεί σε μια πιο πράσινη και φιλική προς το περιβάλλον ανάπτυξη.

Η υφιστάμενη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μεταξύ της ΕΕ και της Κοινοπραξίας Βιομηχανιών Βιοπροϊόντων (BBI) είναι μια σημαντική προσπάθεια που αποσκοπεί να αντιμετωπίσει ορισμένες από τις μείζονες προκλήσεις της κοινωνίας. Τα οφέλη είναι πολυάριθμα και εκτείνονται από την ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων εργασίας στις αγροτικές και λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές έως τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά τουλάχιστον 50% σε σχέση με τις εναλλακτικές επιλογές που βασίζονται στα ορυκτά καύσιμα.

Συνεπώς, οι διαδικασίες που διέπουν την εν λόγω πρωτοβουλία έχουν ζωτική σημασία για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι ορισμένα κράτη μέλη, συγκεκριμένα η Κύπρος, η Ελλάδα και η Μάλτα, δεν έχουν ορίσει εκπρόσωπο.

Υπάρχει κάποια επίσημη αιτιολόγηση για την έλλειψη εκπροσώπησης αυτών των χωρών;

Έχει θέσει η Επιτροπή ρητές προθεσμίες εντός των οποίων τα κράτη μέλη πρέπει να ορίσουν τους εκπροσώπους τους;

Θα μπορούσε η απουσία συγκεκριμένων εκπροσώπων να επηρεάσει τη συνολική πρόοδο και τη στρατηγική της πρωτοβουλίας BBI;

Απάντηση του κ. Moedas εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Ομάδα Εκπροσώπων των Κρατών (ΟΕΚ) αποτελεί μέρος της διακυβέρνησης της Κοινής Επιχείρησης Βιομηχανιών Βιοπροϊόντων (ΚΕΒΒ)(1), ως συμβουλευτικό όργανο. Το άρθρο 11 παράγραφος 1 του καταστατικού της ΚΕΒΒ(2) ορίζει ότι η ΟΕΚ απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο κάθε κράτους μέλους και κάθε χώρας που συνδέεται με το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»(3). Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6 του εσωτερικού κανονισμού της ΟΕΚ, κράτος μέλος ή συνδεδεμένη χώρα που δεν όρισε εκπρόσωπο μπορεί να στείλει πρόσωπο της επιλογής του να παραστεί στις συνεδριάσεις της ΟΕΚ ως παρατηρητής χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Στις 7 Ιουλίου 2014, η Επιτροπή κάλεσε όλα τα κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες χώρες να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στην ΟΕΚ, με ενδεικτική προθεσμία τη 15η Ιουλίου 2014. Η Επιτροπή επανέλαβε το αίτημα αυτό στις 23 Ιουλίου 2014, αλλά η Κύπρος, η Ελλάδα και η Μάλτα δεν ανταποκρίθηκαν σε καμία από αυτές τις προσκλήσεις. Τόσο το γραφείο της ΚΕΒΒ(4) όσο και ο πρόεδρος της ΟΕΚ(5) υπενθύμισαν σε αυτές τις τρεις χώρες να ορίσουν εκπροσώπους έως τις 10 Μαρτίου 2016. Στις 24 Φεβρουαρίου 2016, η Μάλτα εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πρόσκληση και βεβαίωσε την υποστήριξή της στην πρωτοβουλία της ΚΕΒΒ, ενημέρωσε όμως ότι δεν επρόκειτο να ορίσει εκπρόσωπό της. Στις 8 Αυγούστου 2016, η Ελλάδα όρισε δύο εκπροσώπους.

Καθώς η στρατηγική και η πρόοδος της πρωτοβουλίας των Βιομηχανιών Βιοπροϊόντων προσδιορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τα μέλη της Κοινοπραξίας των Βιομηχανιών Βιοπροϊόντων(6), η μη συμμετοχή χωρών στην ΟΕΚ — η οποία έχει συμβουλευτικό ρόλο — δεν επηρεάζει σημαντικά τη συνολική πρωτοβουλία. Ωστόσο, επηρεάζει τη ροή πληροφοριών σε ερευνητικούς οργανισμούς και βιομηχανίες των χωρών που δεν συμμετέχουν στην ΟΕΚ και, συνεπώς, είναι δυνατόν να επηρεάσει τη συμμετοχή τους στην πρωτοβουλία. Έτσι, η Επιτροπή δράττεται της ευκαιρίας για να επισημάνει εκ νέου τη σπουδαιότητα του ορισμού εκπροσώπου (ή τουλάχιστον παρατηρητή) στην ΟΕΚ της ΚΕΒΒ, από κάθε κράτος μέλος και συνδεδεμένη χώρα.

(1) Κοινής Επιχείρησης Βιομηχανιών Βιοπροϊόντων — http://www.bbi-europe.eu/
(2) Παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 560/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, σχετικά με την κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων, ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 130.
(3) Πρόγραμμα-πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020).
(4) Στις 10 Φεβρουαρίου 2016.
(5) Στις 12 Φεβρουαρίου 2016.
(6) Ο ιδιώτης εταίρος της πρωτοβουλίας.