Κατά τη διαπραγμάτευση της Ελλάδας με τους Θεσμούς το ενδεχόμενο ενός «Grexit» τέθηκε επιθετικά στη συζήτηση τόσο στο Eurosummit όσο και στο Eurogroup. Οι συζητήσεις ολοκληρώθηκαν στο πνεύμα της απομάκρυνσης του ενδεχομένου αυτού, ωστόσο είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για την παρούσα φάση να γνωρίζουμε αν δόθηκε από τους Θεσμούς πρόταση «Grexit» προς την Ελληνική Κυβέρνηση.

Η κρισιμότητα μιας τέτοιας πρότασης προς την ελληνική πλευρά βρίσκεται τόσο στο περιεχόμενο της πρότασης αυτής όσο και στη χρονική στιγμή που διατυπώθηκε. Επιπλέον εγείρονται ζητήματα που έχουν να κάνουν και με το πώς συνδέεται αυτή η πρόταση για Grexit με την ex post υλοποίηση της τελικής συμφωνίας από την ελληνική πλευρά, και με το κατά πόσο το Grexit σημαίνει και έξοδο από την ΕΕ.
Ερωτάται η Επιτροπή:
— Δόθηκε επισήμως στην ελληνική πλευρά από τον πρόεδρο της Επιτροπής κάποιο Σχέδιο Β σε περίπτωση εξόδου από την Ευρωζώνη, ποιο το περιεχόμενό του και σε ποια στιγμή της διαπραγμάτευσης;
— Υπάρχει σε μορφή ρήτρας, ή με άλλο τρόπο, δυνατότητα από τους Θεσμούς να ενεργοποιήσουν μια διαδικασία εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη σε περίπτωση μη υλοποίησης των υποχρεώσεων που ανέλαβε η ελληνική κυβέρνηση;
— Ποιο είναι το θεσμικό όριο που κρίνει ότι η έξοδος από την ευρωζώνη σημαίνει και έξοδο από την ΕΕ;

Απάντηση του αντιπροέδρου κ. Dombrovskis εξ ονόματος της Επιτροπής

1. Καθόλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το νέο μακροοικονομικό πρόγραμμα προσαρμογής για την Ελλάδα, η Επιτροπή ήταν και παραμένει σε συνεχή και στενή επαφή με τις ελληνικές αρχές σε όλα τα επίπεδα, με στόχο να συμβάλει στην επιτυχή επιστροφή της Ελλάδας στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, την ευημερία, την απασχόληση και την οικονομική μεγέθυνση στη ζώνη του ευρώ.

Η Επιτροπή δημοσίευσε το σύνολο των εγγράφων που σχετίζονται με το νέο μακροοικονομικό πρόγραμμα για την Ελλάδα, χωρίς καθυστέρηση και με πνεύμα διαφάνειας, στις 20 Αυγούστου 2015.

Όλα τα έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ηλε-διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/index_en.htm

2. Σύμφωνα με το άρθρο 140 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, το Συμβούλιο πρέπει να θεσπίζει αμετάκλητα την ισοτιμία με την οποία το ευρώ αντικαθιστά το νόμισμα του συγκεκριμένου κράτους μέλους,με ομοφωνία των κρατών μελών που διαθέτουν ως νόμισμα το ευρώ και του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.