Ο γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων (ΓΚΠΔ) είναι μια νομοθετική πράξη καθοριστικής σημασίας η οποία καθιστά την ΕΕ οργανισμό που προστατεύει τα δεδομένα των χρηστών, διασφαλίζει την ιδιωτική ζωή των πολιτών και εφαρμόζει υψηλά επίπεδα προστασίας στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η Γερμανίδα Καγκελάριος, Angela Merkel, έχει δηλώσει ότι ένα ρυθμιστικό πλαίσιο παρόμοιο με τον ΓΚΠΔ θα εξασφαλίσει καλύτερη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης από την ανθρωπότητα. Η εκλεγείσα Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή θα προτείνει νομοθεσία για την τεχνητή νοημοσύνη εντός των πρώτων 100 ημερών της προεδρίας της. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο ενέκρινε την έκθεση σχετικά με μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική για την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική(1) νωρίτερα εφέτος, η άποψή της, καθώς και οι απόψεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για την τεχνητή νοημοσύνη όσον αφορά την ανθρωποκεντρική ΤΝ, αποτελούν βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση.
Δεδομένης της σημασίας του ΓΚΠΔ για την προστασία των δεδομένων και της ελευθερίας που απαιτείται για την καινοτομία στον τομέα της ΤΝ:
1. Με ποιον τρόπο σχεδιάζει η Επιτροπή να εφαρμόσει τις διατάξεις του ΓΚΠΔ που ενδέχεται να παρεμποδίζουν την καινοτομία στον τομέα της ΤΝ, όπως το άρθρο 22 σχετικά με την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων στην ΤΝ, δεδομένου του αυτοδίδακτου χαρακτήρα των αλγορίθμων οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των εν λόγω συστημάτων;
2. Θεωρεί η Επιτροπή ότι μια πρόταση «ΓΚΠΔ για την ΤΝ» θα καλύψει τις ειδικές ανάγκες της εν λόγω τεχνολογίας;

(1) http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0019_EL.html?redirect


Απάντηση της κ. Jourová εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-002411/2019

Οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να συμμορφώνονται με τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στην ανθρωποκεντρική της προσέγγιση, η Επιτροπή επιδιώκει δύο ταυτόχρονα στόχους: την αφομοίωση και ανάπτυξη της τεχνολογίας και την αποτελεσματική προστασία των πολιτών της ΕΕ. Οι στόχοι αυτοί είναι αλληλένδετοι: για την προώθηση της αφομοίωσης και της καινοτομίας, η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι οι χρήστες — οι πολίτες, οι καταναλωτές, αλλά και οι επιχειρήσεις και οι δημόσιες αρχές που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη — έχουν εμπιστοσύνη στην τεχνολογία και ότι δικαιολογημένα έχουν αυτή την εμπιστοσύνη.

Όταν οι αιτήσεις αφορούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ισχύει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Ο ΓΚΠΔ είναι τεχνολογικά ουδέτερος και, ως εκ τούτου, δεν αφορά ειδικά την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ). Ωστόσο, είναι συναφές και εφαρμόζεται σε πολλές εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης. Οι κανόνες του ΓΚΠΔ, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 22, δεν παρεμποδίζουν την καινοτομία, δεδομένου ότι δεν απαγορεύουν τη γενική αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά επιτρέπουν την επεξεργασία αυτή υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και διασφαλίσεις. Κάθε εφαρμογή ΤΝ που περιλαμβάνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις αρχές προστασίας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της νομιμότητας και της διαφάνειας της επεξεργασίας, του περιορισμού στον σκοπό και του περιορισμού της αποθήκευσης.

Εναπόκειται στην επόμενη Επιτροπή να καθορίσει το περιεχόμενο της προσέγγισης της ΕΕ στην τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ).