Η αίτηση πτώχευσης εν λειτουργία του κολοσσού του ελληνικού λιανεμπορίου «Μαρινόπουλος ΑΕ» αναμένεται να έχει τρομακτικές συνέπειες στην ήδη καταβεβλημένη ελληνική οικονομία. Από τη μία οι 12 500 εργαζόμενοι, που μένουν χωρίς εργασία, οι 3 000 προμηθευτές που δεν θα λάβουν τα χρήματα που τους οφείλονται και από την άλλη οι μεγάλες οφειλές σε κράτος και ασφαλιστικά ταμεία, συνθέτουν μια κατάσταση που θα επηρεάσει όλη την ελληνική αγορά.

Ερωτάται η Επιτροπή:
1.     Σε περίπτωση απόλυσης των εργαζομένων, είναι δυνατή η υποβολή αίτησής του και υπαγωγής τους για χρηματοδοτική συνεισφορά από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) 2014-2020, για να ενισχυθούν οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, αν απολυθούν;
2.     Ποια άλλα μέτρα προτείνει να ληφθούν, προκειμένου να θωρακισθεί η ελληνική οικονομία και να προστατευτούν οι εργαζόμενοι, προμηθευτές, δημόσιο και ταμεία από την ενδεχόμενη κατάρρευση της συγκεκριμένης ΑΕ;
3.     Έχει σχεδιάσει βελτίωση της κοινοτικής νομοθεσίας για την προστασία εργαζομένων, προμηθευτών και δημοσίου από αντίστοιχες πτωχεύσεις στην ΕΕ;

Απάντηση της κ. Thyssen εξ ονόματος της Επιτροπής

1. Η Ελλάδα μπορεί να υποβάλει αίτηση για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), με την προϋπόθεση ότι οι απολύσεις των εργαζομένων μπορούν να αποδοθούν στην παγκοσμιοποίηση του εμπορίου ή στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση(1). Το αξιότιμο μέλος του Κοινοβουλίου μπορεί να επικοινωνήσει με τους υπεύθυνους επικοινωνίας του ΕΤΠ για την Ελλάδα(2), για να πληροφορηθεί αν υπάρχει αίτηση η οποία έχει προγραμματιστεί.

2. Πέραν των εθνικών μέτρων που θα μπορούσαν να μετριάσουν τις επιπτώσεις της πτώχευσης των εταιρειών αυτών (π.χ. εθνική εφαρμογή προγράμματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος), τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) παρέχουν στήριξη σε τομείς όπως η πρόσβαση στην απασχόληση για τους αναζητούντες εργασία, η προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές και η ενεργητική ένταξη με στόχο την προώθηση της απασχολησιμότητας. Για περισσότερες πληροφορίες, το αξιότιμο μέλος του Κοινοβουλίου μπορεί να συμβουλευτεί τον σχετικό ιστότοπο(3).

3. Η οδηγία 98/59/ΕΚ προβλέπει την υποχρέωση του εργοδότη που προτίθεται να προβεί σε ομαδικές απολύσεις να πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων με σκοπό να βρεθούν τρόποι αποφυγής ή μείωσης των ομαδικών απολύσεων, καθώς και μετριασμού των συνεπειών, διά της προσφυγής σε συνοδευτικά κοινωνικά μέτρα. Η οδηγία 2008/94/ΕΚ κωδικοποιεί τα δικαιώματα των εργαζομένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη και προβλέπει ότι τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, μέσω οργανισμού εγγύησης, την πληρωμή των ανεξόφλητων απαιτήσεων των μισθωτών για ελάχιστη περίοδο που καλύπτει την αμοιβή τριών μηνών.

Για περαιτέρω πληροφορίες, η Επιτροπή παραπέμπει το αξιότιμο μέλος του Κοινοβουλίου στην απάντηση που έδωσε στην κοινοβουλευτική ερώτηση E-005237-16(4).

(1) Κανονισμός (EΕ) αριθ. 1309/2013, ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=581&langId=el
(3) https://www.espa.gr/el/Pages/staticOperationalProgrammes.aspx
(4) http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/parliamentary-questions.html